Roháček1. Petrov1,20

1. Petrov 1:20

pred­zvedeného pred založením sveta a zjaveného pri po­sled­ku časov pre vás,


Verš v kontexte

19 ale drahocen­nou kr­vou jako bez­vad­ného a ne­poškvr­neného barán­ka, Kris­ta, 20 pred­zvedeného pred založením sveta a zjaveného pri po­sled­ku časov pre vás, 21 ktorí skr­ze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕt­vych a dal mu slávu, takže vaša viera je i nádejou na Boha.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 pred­zvedeného pred založením sveta a zjaveného pri po­sled­ku časov pre vás,

Evanjelický

20 ktorý bol síce vo­pred po­znaný už pred stvorením sveta, ale v po­sled­ných časoch zjavený vám,

Ekumenický

20 bol na to síce vo­pred vy­hliad­nutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na kon­ci čias.

Bible21

20 pře­dem vy­brán už před stvořením svě­ta, ale teď na kon­ci časů byl zje­ven kvů­li vám.