Roháček1. Petrov1,17

1. Petrov 1:17

A jest­li Ot­com nazývate toho, ktorý bez ohľadu na osobu súdi podľa toho, jaký je čí skutok, choďte v báz­ni po čas svoj­ho pút­nic­tva


Verš v kontexte

16 Pre­tože je na­písané: Buďte svätí, lebo ja som svätý! 17 A jest­li Ot­com nazývate toho, ktorý bez ohľadu na osobu súdi podľa toho, jaký je čí skutok, choďte v báz­ni po čas svoj­ho pút­nic­tva 18 vediac, že nie porušiteľnými vec­mi, strieb­rom alebo zlatom, ste vy­kúpení z már­neho svoj­ho ob­covania, podaného ot­cami,

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 A jest­li Ot­com nazývate toho, ktorý bez ohľadu na osobu súdi podľa toho, jaký je čí skutok, choďte v báz­ni po čas svoj­ho pút­nic­tva

Evanjelický

17 A ak vzývate Ot­ca, ktorý bez upred­nos­tňovania súdi každého podľa jeho diela, konaj­te v báz­ni, kým ste tu na zemi.

Ekumenický

17 A ak vzývate ako Otca toho, čo súdi ne­stran­ne každého podľa jeho skut­kov, žite v bázni počas svoj­ho po­bytu v cudzine.

Bible21

17 Bůh niko­mu ne­straní, ale každého soudí pod­le jeho skutků. Jest­liže jej na­zývá­te svým Ot­cem, hleď­te, abys­te svůj dočasný po­byt zde pro­ži­li v po­svátné úctě.