RoháčekJakubov5

Jakubov

O nespravedlivých a neľútostných boháčoch.1 Nože teraz vy, boháči! Plačte a kvíľte nad svojimi biedami, ktoré prij­dú na vás! 2 Vaše bohat­stvo zhnilo, a vaše rúcha požraly mole; 3 vaše zlato a strieb­ro zhr­dzavelo, a ich hr­dza bude na svedoc­tvo p­roti vám a bude žrať vaše telá jako oheň. Na­hromadili ste po­kladov na po­sled­né dni. 4 Hľa, práca robot­níkov, ktorí žali vaše polia, za­držaná kričí od vás, a volanie žen­cov prišlo do uší Pána Zá­stupov. 5 Roz­košili ste na zemi a zbuj­neli ste, vy­kŕmili ste svoje srd­cia ako na deň za­bitia. 6 Od­súdili ste, za­vraždili ste spraved­livého, ne­protiví sa vám. O trpezlivosti. O prísahe.7 A tedy po­zhovej­te, bratia, až do príchodu Pánov­ho. Hľa, roľník očakáva vzác­ny plod zeme a čaká naň tr­pez­livo, až do­stane včas­ný a po­zdný dážď. 8 Po­zhovej­te aj vy, upev­nite svoje srd­cia, lebo sa pri­blížil príchod Pánov. 9 Ne­vzdychaj­te, bratia, druh proti druhovi, aby ste neboli od­súdení. Hľa, sud­ca stojí predo dver­mi! 10 Za prí­klad, ako znášať zlé a jako zhovievať, vez­mite si, moji bratia, prorokov, ktorí hovorili v mene Pánovom. 11 Hľa, blaho­slavíme tých, ktorí tr­pez­livo znies­li. O tr­pez­livos­ti Jobovej ste počuli a koniec Pánov ste videli, pre­tože je Pán veľmi ľútos­tivý a milo­sr­d­ný. 12 A predo všet­kým, moji bratia, ne­prisahaj­te ani na nebo ani na zem ani nijakej inej prísahy. Ale nech je vaše áno áno a vaše nie nie, aby ste ne­pad­li pod súd. 13 Tr­pí nie­kto medzi vami? Nech sa mod­lí. Je nie­kto veselej mys­le? Nech spieva žalmy. Mazanie olejom. Vyznávať si hriechy. Eliáš. Zblúdilý.14 Je nie­kto ne­moc­ný medzi vami? Nech si za­volá starších sboru, a nech sa mod­lia nad ním po­mažúc ho olejom v mene Pánovom. 15 A mod­lit­ba viery uzdraví chorého, a Pán ho po­z­dvih­ne, a jest­li urobil hriechy, od­pus­tí sa mu. 16 Teda vy­znávaj­te si jeden druhému hriechy a mod­lite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze mod­lit­ba spraved­livého pôsobiaca. 17 Eliáš bol človek, ktorý tr­pel podob­ným ako my, a mod­lil sa hor­livo, žeby ne­pršalo, a ne­pršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. 18 A zase sa mod­lil, a nebo dalo dážď, a zem vy­dala svoju úrodu. 19 Moji bratia, keby nie­kto medzi vami za­blúdil od prav­dy, a keby ho nie­kto ob­rátil, 20 nech vie, že ten, kto ob­rátil hriešnika od jeho blud­nej ces­ty, za­chránil jeho dušu od smr­ti a pri­kryje množs­tvo hriechov.

RoháčekJakubov5