Roháček1. Petrov1,8

1. Petrov 1:8

ktorého, keď ho aj ne­znáte podľa tela, milujete, a v ktorého, keď ho aj teraz ne­zriete, jed­nako veríte a tak plesáte radosťou ne­vys­loviteľnou a os­lávenou


Verš v kontexte

7 aby do­kázanie sa vašej viery, o mnoho cen­nejšie nad zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom zkúša, bolo vám najdené na chválu, na česť a na slávu pri zjavení Ježiša Kris­ta, 8 ktorého, keď ho aj ne­znáte podľa tela, milujete, a v ktorého, keď ho aj teraz ne­zriete, jed­nako veríte a tak plesáte radosťou ne­vys­loviteľnou a os­lávenou 9 od­nášajúc si cieľ a koniec svojej viery, spasenie duší,

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 ktorého, keď ho aj ne­znáte podľa tela, milujete, a v ktorého, keď ho aj teraz ne­zriete, jed­nako veríte a tak plesáte radosťou ne­vys­loviteľnou a os­lávenou

Evanjelický

8 Ne­videli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho ne­vidíte, a veríte v Neho a radujete sa ne­vý­slov­nou radosťou pl­nou slávy,

Ekumenický

8 Ne­videli ste ho, a pred­sa ho milujete. Ani teraz ho ne­vidíte, ale veríte v neho a radujete sa ne­vý­slov­nou radosťou, pl­nou slávy,

Bible21

8 Nikdy jste ho ne­vi­dě­li, a pře­ce ho mi­lu­jete. Ani teď ho ještě ne­vi­dí­te, a pře­ce v něj věří­te. Ra­duj­te se tedy ne­výs­lovnou, velko­lepou ra­dostí,