Roháček1. Petrov1,5

1. Petrov 1:5

ktorí ste mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v po­sled­nom čase,


Verš v kontexte

4 cieľom dedičs­tva, ne­porušiteľného, ne­poškvr­niteľného a ne­uväd­nuteľného, ochráneného v nebesiach pre vás, 5 ktorí ste mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v po­sled­nom čase, 6 v čom to plesáte, málo teraz, ak je kedy potrebné, rmútiac sa v roz­ličných po­kušeniach,

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 ktorí ste mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v po­sled­nom čase,

Evanjelický

5 ktorých moc Božia za­chováva vieru na spasenie pri­pravené zjaviť sa v po­sled­nom čase.

Ekumenický

5 ktorých Božia moc pro­stred­níc­tvom viery chráni pre spásu, pri­pravenú zjaviť sa v poslednom čase.

Bible21

5 za­tím­co vás Boží moc skrze ví­ru opatruje ke spáse, která se zjeví na kon­ci ča­su.