Roháček1. Petrov1,21

1. Petrov 1:21

ktorí skr­ze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕt­vych a dal mu slávu, takže vaša viera je i nádejou na Boha.


Verš v kontexte

20 pred­zvedeného pred založením sveta a zjaveného pri po­sled­ku časov pre vás, 21 ktorí skr­ze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕt­vych a dal mu slávu, takže vaša viera je i nádejou na Boha. 22 A tak očis­tiac svoje duše po­slušnosťou prav­dy skr­ze Ducha cieľom ne­po­krytec­kého milovania brat­stva vrúc­ne miluj­te jed­ni druhých z čis­tého srd­ca

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 ktorí skr­ze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕt­vych a dal mu slávu, takže vaša viera je i nádejou na Boha.

Evanjelický

21 veriacim skr­ze Neho v Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕt­vych a dal Mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu.

Ekumenický

21 Skr­ze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa upína na Boha.

Bible21

21 Díky ně­mu věří­te v Bo­ha, který ho vzkřísil z mrt­vých a oslavil jej, aby tak vaše ví­ra a na­děje směřova­la k Bo­hu.