Roháček1. Petrov5

1. Petrov

Úpravy starším i mladším. Všetci majú bdieť. Revúci lev. Záver.1 Tedy starších medzi vami prosím spolu­s­tarší a svedok utr­pení Kris­tových, ktorým som aj účast­níkom slávy, ktorá sa má zjaviť; 2 pas­te stádo Božie, ktoré je medzi vami, do­zerajúc nie z prinútenia, ale dob­rovoľne, radi, ani nie pre mrz­ký zisk, ale ochot­ne, 3 ani nie ako panujúci nad dedičs­tvom Pánovým, ale súc prí­kladom stádu. 4 A keď sa ukáže Ar­cipas­tier, od­nesiete si ne­uväd­nuteľnú korunu slávy. 5 Podob­ne mladší, pod­riaďte sa starším, a všet­ci, pod­riaďujúc sa jed­ni druhým, ob­lečte sa do po­kory, pre­tože Bôh sa pyšným protiví a po­kor­ným dáva milosť. 6 Po­kor­te sa tedy pod moc­nú ruku Božiu, aby vás po­výšil s­vojím časom. 7 Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás. 8 Buďte triez­vi a bdej­te, lebo váš protiv­ník, diabol, ob­chádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, 9 ktorému sa po­stav­te na od­por, pev­ní vo viere, vediac, že vaše brat­stvo in­de po svete znáša tie is­té utr­penia. 10 Ale Bôh každej milos­ti, ktorý nás po­volal do svojej večnej slávy v Kris­tu Ježišovi, keď ešte málo po­tr­píte, on sám vás do­koná, upev­ní, zmoc­ní, položí na pev­ný základ. 11 Jemu sláva i sila na veky vekov. Ameň. 12 Po Sil­vánovi, vám ver­nom bratovi, jako mys­lím, som vám krát­ko na­písal na­pomínajúc a do­svedčujúc, že to je tá pravá milosť Božia, ku k­torej ste prišli a v ktorej stojíte. 13 Po­zdravuje vás spolu­vyvolená cir­kev v Babylone aj Marek, môj syn. 14 Po­zdrav­te sa na­vzájom boz­kom lás­ky. Po­koj vám všet­kým, ktorí s­te v Kris­tu Ježišovi. Ameň.

Roháček1. Petrov5