Roháček1. Petrov1,15

1. Petrov 1:15

ale podľa toho Svätého, ktorý vás po­volal, aj sami buďte svätí, v každom ob­covaní.


Verš v kontexte

14 Ako po­slušné deti, ne­pris­pôsobňujúc sa driev­nejším v svojej ne­vedomos­ti žiados­tiam, 15 ale podľa toho Svätého, ktorý vás po­volal, aj sami buďte svätí, v každom ob­covaní. 16 Pre­tože je na­písané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 ale podľa toho Svätého, ktorý vás po­volal, aj sami buďte svätí, v každom ob­covaní.

Evanjelický

15 ale ako svätý je Ten, ktorý vás po­volal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní.

Ekumenický

15 no rov­nako, ako je svätý ten, čo vás po­volal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní.

Bible21

15 Ten, který vás po­vo­lal, je svatý – právě tak buď­te svatí v ce­lém svém živo­tě i vy.