Roháček1. Petrov1,22

1. Petrov 1:22

A tak očis­tiac svoje duše po­slušnosťou prav­dy skr­ze Ducha cieľom ne­po­krytec­kého milovania brat­stva vrúc­ne miluj­te jed­ni druhých z čis­tého srd­ca


Verš v kontexte

21 ktorí skr­ze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕt­vych a dal mu slávu, takže vaša viera je i nádejou na Boha. 22 A tak očis­tiac svoje duše po­slušnosťou prav­dy skr­ze Ducha cieľom ne­po­krytec­kého milovania brat­stva vrúc­ne miluj­te jed­ni druhých z čis­tého srd­ca 23 znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z ne­porušiteľného živým slovom Boha a zo­stávajúcim na veky.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A tak očis­tiac svoje duše po­slušnosťou prav­dy skr­ze Ducha cieľom ne­po­krytec­kého milovania brat­stva vrúc­ne miluj­te jed­ni druhých z čis­tého srd­ca

Evanjelický

22 Keďže ste si očis­tili duše po­slušnosťou prav­de, aby ste mali brat­skú lás­ku bez po­krytec­tva, z tej duše sa vždy na­vzájom miluj­te,

Ekumenický

22 Keďže ste teraz prijali prav­du, a tak ste si očis­tili duše, aby ste mali ne­po­krytec­kú brat­skú lás­ku, z čistého srd­ca sa vrúc­ne na­vzájom miluj­te,

Bible21

22 Když jste po­s­lušností prav­dě očisti­li své duše k ne­před­stírané bra­tr­ské lás­ce, mi­lu­j­te vrou­cně jedni druhé z čis­tého srd­ce.