Roháček1. Petrov4

1. Petrov

Ďaľšie o tom, ako žiť ctnostný a svätý život.1 Keď tedy Kris­tus tr­pel za nás na tele, aj vy sa ozb­roj­te tou is­tou mysľou; lebo ten kto tr­pel na tele, pre­stal od hriechu, 2 aby nie viacej ľud­ským žiados­tiam, ale vôli Božej žil zbývajúci čas v tele. 3 Lebo do­sť nám bolo predošlého času života páchať ľúbosť po­hanov, keď s­me chodili v ne­studatos­tiach, v z­lých žiadostiach, v zbytočnom pití vína, v hodovaniach, v pijatykách a vo všelijakom ohyzd­nom mod­lár­stve. 4 A keď už s nimi nebeháte, aby ste tak pros­topašili jako oni, divia sa tomu a rúhajú sa, 5 ktorí vy­dajú počet tomu, ktorý je hotový súdiť živých i mŕt­vych. 6 Lebo nato sa i mŕt­vym kázalo evan­jelium, aby boli súdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu. 7 A všet­kému sa pri­blížil koniec. 8 Teda buďte roz­um­ní a triez­vi k mod­lit­bám. Ale predo všet­kým maj­te vrelú lás­ku na­vzájom na­proti sebe, lebo lás­ka pri­krýva množs­tvo hriechov. 9 Po­hos­tin­ní jeden na­proti druhému bez re­ptania. 10 Každý, jako ktorý do­stal dar milos­ti, tak si tým slúžte na­vzájom ako dob­rí správ­covia rôz­nej milos­ti Božej. 11 Ak nie­kto hovorí - jako slová Božie; ak nie­kto slúži - jako z vlády, ktorú dáva Bôh, aby bol Bôh vo všet­kom oslavovaný skr­ze Ježiša Kris­ta, ktorý má slávu i silu na veky vekov. Ameň. Utrpenie kresťana.12 Milovaní, nediv­te sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše zkúsenie, ako čo by sa vám diala čud­ná vec. 13 Ale na­koľko máte účasť na utr­peniach Kris­tových, raduj­te sa, aby ste sa aj pri zjavení jeho slávy radovali plesajúci. 14 Ak vás hanobia pre meno Kris­tovo, blaho­slavení ste, lebo Duch slávy a Duch Boží od­počíva na vás, ktorému sa u nich rúhajú, ale u vás ho oslavujú. 15 Lebo nech ni­kto z vás ne­tr­pí jako vrah alebo zlodej alebo ako taký, ktorý robí zlé, alebo jako všetečník, k­torý sa pletie do cudzích vecí! 16 Ale ak ­tr­pí ako kresťan, nech sa nehan­bí, ale nech oslavuje Boha v tej čias­t­ke. 17 Lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho; ale ak najprv od nás, čo bude koniec tých, ktorí ne­pos­lúchajú evan­jelia Božieho?! 18 A jest­li aj spraved­livý sot­va býva za­chránený, bez­božník a hriešnik kde sa ukáže? 19 Takže aj tí, ktorí tr­pia podľa vôle Božej, nech ako ver­nému Stvoriteľovi v činení dob­rého porúčajú svoje duše.

Roháček1. Petrov4