Roháček1. Petrov1,2

1. Petrov 1:2

vyvoleným podľa pred­zvedenia Boha Otca v po­svätení Ducha k po­slušnos­ti a k po­kropeniu kr­vou Ježiša Kris­ta: milosť vám a po­koj nech sa rozm­noží!


Verš v kontexte

1 Peter, apoštol Ježiša Kris­ta, vy­voleným pút­nikom dia­spory v Ponte, v Galácii, Kap­padocii, Ázii a Bitýnii, 2 vyvoleným podľa pred­zvedenia Boha Otca v po­svätení Ducha k po­slušnos­ti a k po­kropeniu kr­vou Ježiša Kris­ta: milosť vám a po­koj nech sa rozm­noží! 3 Požeh­naný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás podľa svoj­ho mnohého milo­sr­den­stva znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Kris­ta z mŕt­vych,

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 vyvoleným podľa pred­zvedenia Boha Otca v po­svätení Ducha k po­slušnos­ti a k po­kropeniu kr­vou Ježiša Kris­ta: milosť vám a po­koj nech sa rozm­noží!

Evanjelický

2 a ktorých Boh Otec vo­pred po­znal, Duch po­svätil, aby boli po­slušní a skropení kr­vou Ježiša Kris­ta. Milosť a po­koj nech sa roz­hojňuje medzi vami!

Ekumenický

2 ktorých Boh Otec vo­pred po­znal a Duchom po­svätil, aby sa po­slušne odo­vzdali Ježišovi Kris­tovi a boli po­kropení jeho kr­vou: Milosť a po­koj v hojnej miere!

Bible21

2 vy­vo­leným pro­zřetelností Boha Otce skrze po­svěcení Du­cha k po­s­lušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj.