Roháček1. Petrov1,1

1. Petrov 1:1

Peter, apoštol Ježiša Kris­ta, vy­voleným pút­nikom dia­spory v Ponte, v Galácii, Kap­padocii, Ázii a Bitýnii,


Verš v kontexte

1 Peter, apoštol Ježiša Kris­ta, vy­voleným pút­nikom dia­spory v Ponte, v Galácii, Kap­padocii, Ázii a Bitýnii, 2 vyvoleným podľa pred­zvedenia Boha Otca v po­svätení Ducha k po­slušnos­ti a k po­kropeniu kr­vou Ježiša Kris­ta: milosť vám a po­koj nech sa rozm­noží! 3 Požeh­naný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás podľa svoj­ho mnohého milo­sr­den­stva znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Kris­ta z mŕt­vych,

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Peter, apoštol Ježiša Kris­ta, vy­voleným pút­nikom dia­spory v Ponte, v Galácii, Kap­padocii, Ázii a Bitýnii,

Evanjelický

1 Peter, apoštol Ježiša Kris­ta, vy­voleným, ktorí ako cudzin­ci žijú v dia­spore v Pon­te, Galácii, Kapadókii, Ázii, Bitýnii

Ekumenický

1 Peter, apoštol Ježiša Kris­ta, vy­voleným, ktorí ako cudzin­ci žijú v diaspóre v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitýnii, vy­volení,

Bible21

1 Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům roz­ptýleným v Pon­tu, Galacii, Kappa­dokii, Asii a Bi­ty­nii,