EvanjelickýŽidom3

Židom

Mojžiš a Ježiš1 Pre­to, svätí bratia a účast­níci nebes­kého po­volania, po­zoruj­te Apoštola a Veľkňaza nášho vy­znania, Ježiša, 2 ver­ného Tomu, kto Ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom Jeho dome. 3 Hoden je však o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako sám dom. 4 Lebo každý dom musí nie­kto vy­budovať, a kto všet­ko vy­budoval, je Boh. 5 Aj Mojžiš bol teda ver­ný v celom Jeho dome ako služob­ník na svedec­tvo o tom, čo bolo treba zves­tovať; 6 ale Kris­tus ako Syn (je) nad Jeho domom, a tým domom sme my, ak pev­nú dôveru a chválu nádeje za­chovávame až do kon­ca. 7 Pre­to, ako Duch Svätý hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, 8 neza­tvr­dzuj­te si srd­cia ako pri roz­tr­pčení v deň po­kúšania na púšti, 9 kde ma skusovaním po­kúšali vaši ot­covia, hoci videli moje skut­ky 10 za štyrid­sať rokov; pre­to som zanev­rel na toto po­kolenie a po­vedal som: Ustavične blúdia v srd­ci! Ale oni ne­poz­nali moje ces­ty, 11 takže som pri­sahal v hneve: Ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku! Odpočinok veriacich12 Hľaďte, bratia, aby ni­kto z vás ne­mal zlé a ne­veriace srd­ce a ne­od­padol od živého Boha! 13 Ale na­pomínaj­te sa na­vzájom deň čo deň, do­kiaľ sa hovorí: dnes, aby ni­koho z vás neza­tvr­dilo mámenie hriechu. 14 Lebo sme sa stali Kris­tovými účast­ník­mi, ak pod­statu, ktorú sme mali na počiat­ku, za­chovávame pev­nú až do kon­ca. 15 Keď sa hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te si srd­cia ako pri (onom) roz­tr­pčení - 16 kto to, ozaj, boli, čo počuli a roz­tr­pčovali sa? Či nie všet­ci, ktorí vy­šli z Egyp­ta pod Mojžišom? 17 A na koho zanev­rel na štyrid­sať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá pad­li na púšti? 18 A komu pri­sahal, že ne­voj­de do Jeho od­počin­ku? Či nie tým, čo ne­pos­lúchali? 19 A tak vidíme, že ne­moh­li voj­sť pre ne­veru.

EvanjelickýŽidom3