EvanjelickýŽidom3,2

Židom 3:2

ver­ného Tomu, kto Ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom Jeho dome.


Verš v kontexte

1 Pre­to, svätí bratia a účast­níci nebes­kého po­volania, po­zoruj­te Apoštola a Veľkňaza nášho vy­znania, Ježiša, 2 ver­ného Tomu, kto Ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom Jeho dome. 3 Hoden je však o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako sám dom.

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 ktorý bol ver­ný tomu, ktorý ho tým učinil, ako aj Mojžiš, v celom jeho dome.

Evanjelický

2 ver­ného Tomu, kto Ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom Jeho dome.

Ekumenický

2 On je ver­ný tomu, ktorý ho ustanovil, ako aj Mojžiš bol ver­ný v celom jeho dome.

Bible21

2 který byl věrný To­mu, jenž ho us­tanovil, tak jako Mo­jžíš byl věrný v ce­lém Božím do­mě.