EvanjelickýŽidom1

Židom

Syn Boží1 Mnoho razy a roz­ličným spôsobom hovoril Boh voľakedy ot­com skr­ze prorokov, 2 na sklon­ku tých­to dní pre­hovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všet­kého a Ním stvoril aj veky. 3 Ten­to (Syn) ako od­blesk slávy Boha a ob­raz Jeho pod­staty ud­ržuje všet­ko svojím moc­ným slovom a po­sadil sa na pravici Veleb­nos­ti na výsos­tiach, keď (prv) spôsobil očis­tenie od hriechov; 4 o toľko je dôs­toj­nejší ako an­jeli, o koľko ich pre­vyšuje menom, ktoré zdedil. Syn Boží a anjeli5 Veď kedy ktorému an­jelovi po­vedal Boh: Syn môj si Ty, ja som ťa splodil dnes? A in­de: Ja Mu budem ot­com a On mi bude synom. 6 A keď zase uvedie Pr­vorodeného na svet, hovorí: Nech pad­nú pred Ním na kolená všet­ci an­jeli Boží! 7 A k an­jelom hovorí: On robí svojich an­jelov vet­rami a svojich služob­níkov plamen­ným ohňom; 8 ale k Synovi: Tvoj trón, ó Bože, je naveky vekov a: žez­lo spravod­livos­ti je že­zlom Jeho kráľov­stva; 9 miloval si spravod­livosť a nenávidel si ne­právosť; pre­to po­mazal Ťa, ó Bože, Tvoj Boh olejom veselia nad Tvojich druhov. 10 A po­tom: Ty, Pane, založil si zem na počiat­ku, a nebesá sú dielom Tvojich rúk; 11 ony sa po­minú, ale Ty zo­stávaš, ony všet­ky zo­star­nú ako rúcho, 12 zvinieš ich ako plášť, a aj sa zmenia ako rúcho; ale Ty si vždy ten is­tý a Tvoje roky sa ni­kdy ne­minú. 13 A kedy ktorému an­jelovi po­vedal: Po­saď sa mi na pravici, do­kiaľ Ti ne­priateľov ne­položím za pod­nož? 14 Či nie sú všet­ci služob­nými duch­mi, po­sielanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?

EvanjelickýŽidom1