EvanjelickýŽidom5

Židom

1 Každý veľkňaz, ktorý je spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí vo veciach Božích: prinášať dary a obete za hriechy. 2 Je schop­ný spolu­cítiť s ne­vedomými a blúdiacimi, lebo aj sám pod­lieha slabos­tiam; 3 pre­to je po­vin­ný prinášať obeť za hriechy aj za ľud, aj za seba. 4 A ni­kto si ne­môže sám vziať hod­nosť, len ak ho Boh po­volal ako aj Árona. 5 Podob­ne ani Kris­tus ne­poc­til sa sám veľkňaz­skou hod­nosťou, ale (poc­til Ho) Ten, ktorý Mu po­vedal: Syn môj si Ty, ja som Ťa splodil dnes. 6 Ako aj inde hovorí: Ty si kňaz naveky na spôsob Mel­chisedeka. 7 V dňoch svoj­ho teles­ného života hlas­ným volaním a sl­zami vy­sielal mod­lit­by a pros­by k Tomu, ktorý Ho mohol za­chrániť od smr­ti, a aj bol vy­slyšaný pre svoju bohaboj­nosť. 8 Hoci bol Synom, tým, že tr­pel, na­učil sa po­slušnos­ti. 9 A stal sa pôvod­com večného spasenia, keď prešiel v do­konalosť k dob­ru všet­kých, ktorí Ho po­slúchajú, 10 keď Ho Boh vy­hlásil za veľkňaza na spôsob Mel­chisedeka. Nevyspelosť čitateľov11 O tom by sme mali čo po­vedať, a to také, čo je ťažko vy­svet­liť, keďže ste zleniveli počúvať. 12 Lebo hoci by ste po toľkom čase mali byť učiteľmi, zase po­trebujete, aby vás nie­kto učil pr­vopočiat­kom Božích zjavení, a znovu po­trebujete mlieko, a nie tvr­dý po­krm. 13 Veď ni­kto, kto do­stáva mlieko, nechápe slovo o spravod­livos­ti, lebo je ešte nedos­pelé dieťa. 14 Len do­konalým pat­rí tvr­dý po­krm, tým, čo návykom sú vy­cvičení rozo­znávať dob­ré od zlého.

EvanjelickýŽidom5