EvanjelickýŽidom7

Židom

Ježiš - Veľkňaz na spôsob Melchisedeka1 Ten­to Mel­chisedek totiž, kráľ Sálema a kňaz naj­vyššieho Boha, išiel Ab­rahámovi na­proti, keď sa vracal z voj­ny, v ktorej porazil kráľov, a požeh­nal ho; 2 Ab­rahám mu dal desiat­ky zo všet­kého. Jeho meno v našej reči znamená najprv: kráľ spravod­livos­ti a po­tom aj: kráľ Sálema, to jest: kráľ po­koja. 3 Ne­má ot­ca, ne­má mat­ku, ne­má rodok­meň, jeho dni sú bez počiat­ku, jeho život bez kon­ca; podob­ný je Synovi Božiemu a zo­stáva kňazom navždy. 4 Dob­re po­zoruj­te teda, aký veľký je to človek, keď mu sám pat­riar­cha Ab­rahám dal desiatok naj­cen­nejšieho z koris­ti. 5 Aj synovia Léviho, ktorí za­stávajú kňaz­ský úrad, majú po­verenie vy­berať podľa zákona desiat­ky od ľudu, to jest od vlast­ných bratov, hoci títo po­chádzajú z bedier Ab­rahámových. 6 On však, hoci nebol z ich rodu, vy­bral desiatok od Ab­raháma a požeh­nal tomu, ktorý mal za­sľúbenie. 7 A je ne­spor­né, že väčší požeh­náva menšieho. 8 A po­tom: tu smr­teľní ľudia prijímajú desiat­ky, tam však nie­kto, o ktorom je do­svedčené, že žije. 9 A aby som tak po­vedal: aj sám Lévi, ktorý prijíma desiat­ky, odo­vzdal desiat­ky skr­ze Ab­raháma, 10 veď bol ešte v bed­rách ot­ca, keď mu Mel­chisedek vy­šiel na­proti. 11 Keby bola bývala možná do­konalosť pro­stred­níc­tvom levít­skeho kňazs­tva - veď skr­ze kňazs­tvo do­stal ľud zákon - či by bolo bývalo treba ustanoviť iného kňaza na spôsob Mel­chisedeka, a nebolo by stačilo po­menovať ho na spôsob Árona? 12 Lebo keď sa zmení kňazs­tvo, ne­vy­hnut­ne sa musí zmeniť aj zákon. 13 Veď Ten, o ktorom sa tu hovorí, pat­ril k inému kmeňu, z ktorého ni­kto ne­mal dočinenia s ol­tárom. 14 Veď je vše­obec­ne známe, že náš Pán po­chádzal z Júdu - kmeňa, ktorému Mojžiš nehovoril nič o kňazoch. 15 A po­tom ešte omnoho zrej­mejšie je to tým, že po­vs­tal iný kňaz, podob­ný Mel­chisedekovi, 16 ktorý sa ním ne­stal mocou nejakého zákona o teles­nom pôvode, ale mocou ne­porušiteľného života. 17 Veď tak znie svedec­tvo o Ňom: Ty si kňaz naveky na spôsob Mel­chisedeka. 18 Tým­to sa ruší predošlé pri­kázanie ako slabé a ne­užitočné - 19 veď zákon nič ne­urobil do­konalým - ale prišla lepšia nádej, ktorou sa pri­bližujeme k Bohu. 20 A to sa ne­stalo bez prísahy - totiž tam­tí stali sa kňaz­mi bez prísahy, 21 ale On s prísahou Toho, ktorý mu po­vedal: Pri­sahal Pán, a ne­oľutuje to: Ty si kňaz naveky - 22 na­toľko sa Ježiš stal zárukou lepšej zmluvy. 23 Za­tiaľ z tam­tých stávali sa kňaz­mi mnohí, lebo im sm­rť pre­kazila zo­stať: 24 On však, pre­tože zo­stáva naveky, za­stáva kňaz­ský úrad, ktorý ne­prechádza na iného. 25 Pre­to aj môže do­konale spasiť tých, čo skr­ze Neho pri­stupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa pri­hováral za nich. 26 Takého veľkňaza sme aj po­trebovali: svätého, ne­vin­ného, ne­poškvr­neného, od­deleného od hriešnikov a vy­výšeného nad nebesá, 27 ktorý ne­pot­rebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obeť najprv za svoje a po­tom za hriechy ľudu. Lebo urobil to raz navždy, keď samého seba obetoval. 28 Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí pod­daných slabos­ti; ale slovo prísahy, ktorá od­znela po zákone, ustanovuje Syna, ktorý prešiel do večnej do­konalos­ti.

EvanjelickýŽidom7