EvanjelickýŽidom3,14

Židom 3:14

Lebo sme sa stali Kris­tovými účast­ník­mi, ak pod­statu, ktorú sme mali na počiat­ku, za­chovávame pev­nú až do kon­ca.


Verš v kontexte

13 Ale na­pomínaj­te sa na­vzájom deň čo deň, do­kiaľ sa hovorí: dnes, aby ni­koho z vás neza­tvr­dilo mámenie hriechu. 14 Lebo sme sa stali Kris­tovými účast­ník­mi, ak pod­statu, ktorú sme mali na počiat­ku, za­chovávame pev­nú až do kon­ca. 15 Keď sa hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te si srd­cia ako pri (onom) roz­tr­pčení -

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 lebo sme sa stali účast­ník­mi Kris­ta, akže počiatok pod­staty do­držíme pev­ný až do kon­ca.

Evanjelický

14 Lebo sme sa stali Kris­tovými účast­ník­mi, ak pod­statu, ktorú sme mali na počiat­ku, za­chovávame pev­nú až do kon­ca.

Ekumenický

14 Veď máme účasť na Kris­tovi, prav­da, len ak si za­chováme až do kon­ca také pev­né roz­hod­nutie, aké sme mali na začiat­ku.

Bible21

14 Jsme pře­ce Kri­stový­mi spo­lečníky – pokud si tu počá­teční jisto­tu ne­o­chvějně udrží­me až do kon­ce.