EvanjelickýŽidom13

Židom

Napomenutia1 Brat­ská lás­ka nech tr­vá! 2 Nezabúdaj­te na po­hos­tin­nosť, lebo ňou nie­ktorí - ne­vedom­ky - po­hos­tili už an­jelov. 3 Pamätaj­te na väzňov, akoby ste boli s nimi väz­není, a na tr­piacich, veď aj vy ste v tele. 4 Manžels­tvo všet­ci maj­te v úc­te a manžel­ské lôžko ne­poškvr­nené, lebo smil­níkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. 5 Vaše správanie nech je bez lakom­stva, buďte spokoj­ní s tým, čo máte. Veď On sám po­vedal: Ne­opus­tím ťa, ani nezanechám; 6 takže smelo môžeme vy­znávať: Pán je mojím po­moc­níkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek? 7 Spomínaj­te na svojich vod­cov, ktorí vám zves­tovali slovo Božie. Po­zoruj­te, aký bol koniec ich správania, a na­podobňuj­te ich vieru. 8 Ježiš Kris­tus ten is­tý včera i dnes i naveky. 9 Nedaj­te sa za­vádzať roz­manitým a cudzím náukám. Lebo je dob­ré, keď sa srd­ce po­silňuje milosťou, a nie po­kr­mami. Tí, čo si podľa nich za­riadili život, ne­mali z toho úžitok. 10 My máme ol­tár, z ktorého ne­majú právo jesť tí, čo konajú boho­službu v stán­ku. 11 Lebo telá zvierat, ktorých krv veľkňaz vnáša do svätyne za hriechy, spaľujú sa von za ohradou. 12 Pre­to aj Ježiš, aby po­svätil ľud vlast­nou kr­vou, tr­pel za bránou. 13 Vy­j­dime teda k Nemu von za ohradu, znášajúc Jeho hanenie. 14 Lebo ne­máme tu trvalé mes­to, ale hľadáme ono budúce. 15 Skr­ze Neho teda vždy prinášaj­me Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vy­znávajúcich Jeho meno. 16 Nezabúdaj­te na dob­ročin­nosť a na zbier­ky. Lebo v takých­to obetiach má Boh zaľúbenie. 17 Po­slúchaj­te svojich vod­cov a pod­riaďuj­te sa im, veď oni bdejú nad vašimi dušami ako takí, ktorí budú účtovať z toho; nech to robia s radosťou, a nie so vzdych­mi; lebo to by vám nebolo na úžitok. 18 Mod­lite sa za nás, lebo sme pre­svedčení, že svedomie je naše dob­ré, veď sa vo všet­kom snažíme dob­re si počínať. 19 Tým naliehavejšie prosím, urob­te to, aby som sa čím skôr vrátil k vám. Dokončenie20 Boh po­koja však, ktorý vzkriesil z mŕt­vych Pas­tiera oviec, veľkého kr­vou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, 21 nech vás utvr­dí v každom dob­re, aby ste spl­nili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skr­ze Ježiša Kris­ta, čo Mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen. 22 Prosíme vás však, bratia, prij­mite radi toto na­pomenutie, veď len na­krát­ko som vám písal. 23 Vedz­te, že nášho brata Timotea už pre­pus­tili. Ak one­dl­ho príde, navštívim vás s ním. 24 Po­zdravuj­te všet­kých svojich vod­cov a všet­kých svätých . Po­zdravujú vás tí, čo sú z Itálie. 25 Milosť so všet­kými vami. [Amen.]

EvanjelickýŽidom13