EvanjelickýŽidom2

Židom

Zákon a evanjelium1 Práve pre­to tým viac treba si nám všímať, čo sme počuli, aby sme to ne­obišli. 2 Lebo ak už slovo, ktoré an­jeli hlásali, bolo prís­ne plat­né a akýkoľvek prie­stupok a ne­pos­lušnosť našli za­slúženú od­platu, 3 akože unik­neme my, ak zaned­bávame také veľké spasenie, ktoré najprv Pán zves­toval, po­tom nám ho po­tvr­dili tí, čo ho počuli, 4 a zároveň aj Boh vy­dal svedec­tvo o ňom znameniami a div­mi a všelijakými prejav­mi moci, ako aj udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle? Ježiš - Pán v ponížení5 Lebo nie an­jelom pod­riadil Boh budúci svet, o ktorom hovoríme. 6 Veď ktosi svedčí nie­kde, keď hovorí: Čože je človek, že naňho pamätáš? A čo Syn človeka, že sa oňho staráš? 7 Menším od an­jelov si Ho načas učinil, slávou a cťou si Ho ovenčil, 8 všet­ko si Mu pod­dal pod nohy. Keď Mu teda všet­ko pod­dal, nenechal nič, čo by Mu bolo ne­pod­dané. Teraz, prav­da, ne­vidíme, že Mu je všet­ko pod­dané. 9 Ale vidíme, že Ježiš, ktorého Boh načas urobil menším, ako sú an­jeli, pre­tože pre­tr­pel sm­rť, bol ovenčený slávou a cťou. Lebo pre milosť Božiu musel okúsiť sm­rť za všet­kých. 10 Tak sa totiž pat­rilo Jemu, kvôli ktorému je všet­ko a skr­ze ktorého je všet­ko, aby po pri­vedení mnohých synov do slávy aj Pôvod­cu ich spasenia za cenu utr­pení urobil do­konalým. V ponížení Ježišovom sme deťmi Božími11 Veď aj kto po­sviaca, aj tí, čo sú po­sviacaní, všet­ci sú z jed­ného (ot­ca). Práve pre­to sa nehan­bí menovať ich brat­mi 12 hovoriac: Tvoje meno budem zves­tovať bratom a v zhromaždení Teba budem zvelebovať. 13 Po­tom: Ja v Neho budem dúfať. A za­se: Aj­hľa, tu som i deti, ktoré mi dal Boh. 14 A pre­tože deti majú účasť na krvi a mäse, aj On sám mal účasť na nich, a to pre­to, aby sm­rťou zničil toho, čo má moc smr­ti, to jest diab­la, 15 a aby oslobodil tých, ktorých strach pred sm­rťou zo­tročoval po celý život. 16 Lebo skutočne ne­ujíma sa an­jelov, ale po­tom­kov Ab­rahámových. 17 Pre­to vo všet­kom sa musel stať podob­ným bratom, aby sa stal milo­sr­d­ným a ver­ným veľkňazom vo veciach Božích a od­pykal za hriechy ľudu; 18 lebo tým, že sám tr­pel, keď bol po­kúšaný, môže po­máhať po­kúšaným.

EvanjelickýŽidom2