EvanjelickýSudcov21,21

Sudcov 21:21

Keď uvidíte, že šílon­ské dievčatá vy­chádzajú tan­covať, vy­j­dite z viníc a unes­te si každý ženu zo šílon­skych dcér a choďte do krajiny Ben­jamínovej.


Verš v kontexte

20 Pri­kázali Ben­jamín­com: Choďte a strieh­nite vo viniciach. 21 Keď uvidíte, že šílon­ské dievčatá vy­chádzajú tan­covať, vy­j­dite z viníc a unes­te si každý ženu zo šílon­skych dcér a choďte do krajiny Ben­jamínovej. 22 Keď po­tom prídu ich ot­covia alebo bratia vadiť sa s na­mi, od­poviete im: Dožičte nám ich, lebo nie každý z nás si zís­kal ženu vo voj­ne. Vy ste nám ich nedali, ináč by ste sa boli pre­hrešili.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

21 A po­zoruj­te, a hľa, ak vy­j­dú dcéry Síla tan­covať v kolotan­ci, vy­j­dete z viníc a uchvat­nete si každý svoju ženu zo dcér Síla a odídete do zeme Ben­jaminovej.

Evanjelický

21 Keď uvidíte, že šílon­ské dievčatá vy­chádzajú tan­covať, vy­j­dite z viníc a unes­te si každý ženu zo šílon­skych dcér a choďte do krajiny Ben­jamínovej.

Ekumenický

21 Keď uvidíte, že šíl­ske dievčatá vy­chádzajú tan­covať, vy­j­dite z viníc a uchváťte si každý ženu zo šíl­ských dcér a choďte do Ben­jamínov­skej krajiny.

Bible21

21 Jakmi­le uvi­dí­te, že dívky ze Ší­la jdou tančit na ve­se­lici, vy­skoč­te z vi­nic, každý si z nich po­lap­te manželku a vrať­te se do ben­jamín­ského kraje.