EvanjelickýSudcov21,23

Sudcov 21:23

Ben­jamín­ci urobili tak: Vzali si ženy podľa svoj­ho počtu z tan­cujúcich, ktoré unies­li; od­išli a vrátili sa do svoj­ho dedičného vlast­níc­tva. Po­tom si po­stavili mes­tá a bývali v nich.


Verš v kontexte

22 Keď po­tom prídu ich ot­covia alebo bratia vadiť sa s na­mi, od­poviete im: Dožičte nám ich, lebo nie každý z nás si zís­kal ženu vo voj­ne. Vy ste nám ich nedali, ináč by ste sa boli pre­hrešili. 23 Ben­jamín­ci urobili tak: Vzali si ženy podľa svoj­ho počtu z tan­cujúcich, ktoré unies­li; od­išli a vrátili sa do svoj­ho dedičného vlast­níc­tva. Po­tom si po­stavili mes­tá a bývali v nich. 24 Vtedy sa Iz­rael­ci roz­išli od­tiaľ každý k svoj­mu kmeňu a k svojej čeľadi. Od­išiel teda každý od­tiaľ do svoj­ho dedičného vlast­níc­tva.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

23 A synovia Ben­jaminovi urobili tak a od­nies­li si ženy podľa svoj­ho počtu zpomedzi tan­cujúcich, ktoré uchytili, a odíduc na­vrátili sa k svoj­mu dedičs­tvu a vy­staviac mes­tá bývali v nich.

Evanjelický

23 Ben­jamín­ci urobili tak: Vzali si ženy podľa svoj­ho počtu z tan­cujúcich, ktoré unies­li; od­išli a vrátili sa do svoj­ho dedičného vlast­níc­tva. Po­tom si po­stavili mes­tá a bývali v nich.

Ekumenický

23 Ben­jamínov­ci tak aj urobili: Vzali si ženy podľa svoj­ho počtu z tancujúcich, ktoré uchvátili, od­išli a vrátili sa do svoj­ho dedičs­tva; vy­stavali mes­tá a bývali v nich.

Bible21

23 A tak to Ben­jamín­ci uděla­li. Každý si z té ve­se­lice od­ve­dl manželku, kte­rou si chy­til. Pak šli a vrá­ti­li se do svého dě­dictví. Znovu vy­stavě­li svá měs­ta a byd­le­li v nich.