EvanjelickýSudcov21,22

Sudcov 21:22

Keď po­tom prídu ich ot­covia alebo bratia vadiť sa s na­mi, od­poviete im: Dožičte nám ich, lebo nie každý z nás si zís­kal ženu vo voj­ne. Vy ste nám ich nedali, ináč by ste sa boli pre­hrešili.


Verš v kontexte

21 Keď uvidíte, že šílon­ské dievčatá vy­chádzajú tan­covať, vy­j­dite z viníc a unes­te si každý ženu zo šílon­skych dcér a choďte do krajiny Ben­jamínovej. 22 Keď po­tom prídu ich ot­covia alebo bratia vadiť sa s na­mi, od­poviete im: Dožičte nám ich, lebo nie každý z nás si zís­kal ženu vo voj­ne. Vy ste nám ich nedali, ináč by ste sa boli pre­hrešili. 23 Ben­jamín­ci urobili tak: Vzali si ženy podľa svoj­ho počtu z tan­cujúcich, ktoré unies­li; od­išli a vrátili sa do svoj­ho dedičného vlast­níc­tva. Po­tom si po­stavili mes­tá a bývali v nich.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

22 A bude, keď prij­dú ich ot­covia alebo ich bratia pravotiť sa s na­mi, po­vieme im: Zľutuj­te sa nám nad nimi, lebo sme ne­vzali každému z nich jeho ženy vo voj­ne. Lebo veď vy ste im ich nedali, aby ste sa boli teraz pre­vinili.

Evanjelický

22 Keď po­tom prídu ich ot­covia alebo bratia vadiť sa s na­mi, od­poviete im: Dožičte nám ich, lebo nie každý z nás si zís­kal ženu vo voj­ne. Vy ste nám ich nedali, ináč by ste sa boli pre­hrešili.

Ekumenický

22 Keď prídu ich ot­covia alebo bratia vadiť sa s vami, od­poviete im: Dožičte nám ich, lebo každý z nás nezís­kal ženu vo voj­ne. Vy ste nám ich nedali dob­rovoľne, lebo by ste sa boli pre­hrešili.

Bible21

22 Kdy­by si k nám je­jich ot­cové nebo bratři přiš­li stěžovat, řekne­me jim: Měj­te s nimi sli­tování, vž­dyť jsme v boji ne­u­kořisti­li dost žen pro všech­ny! Vy sami jste jim dce­ry ne­da­li, takže jste nevinní.“