EvanjelickýSudcov21,20

Sudcov 21:20

Pri­kázali Ben­jamín­com: Choďte a strieh­nite vo viniciach.


Verš v kontexte

19 Po­tom po­vedali: Každoročne býva usporiadaná sláv­nosť v Šíle, ktoré leží sever­ne od Bételu a východ­ne od ces­ty, ktorá stúpa z Bételu do Síchemu, a južne od Lébóny. 20 Pri­kázali Ben­jamín­com: Choďte a strieh­nite vo viniciach. 21 Keď uvidíte, že šílon­ské dievčatá vy­chádzajú tan­covať, vy­j­dite z viníc a unes­te si každý ženu zo šílon­skych dcér a choďte do krajiny Ben­jamínovej.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

20 Pri­kázali tedy synom Ben­jaminovým a po­vedali: Iďte a úk­laďte s­kryjúc sa vo viniciach.

Evanjelický

20 Pri­kázali Ben­jamín­com: Choďte a strieh­nite vo viniciach.

Ekumenický

20 Ben­jamínov­com pri­kázali: Choďte a strieh­nite vo viniciach.

Bible21

20 A tak Ben­jamín­cům po­ra­di­li: „Jdě­te se schovat do vi­nic.