EkumenickýRimanom2

Rimanom

List Rimanom

Spravodlivý Boží súd1 Pre­to, človek, nech si ktokoľvek, keď súdiš, ne­máš ospravedl­nenie. Lebo v čom súdiš iného, v tom od­sudzuješ samého seba, veď ty, ktorý súdiš, robíš to is­té. 2 Vieme však, že Boží súd je podľa prav­dy proti tým, čo robia takéto veci. 3 Človek, ty, čo súdiš tých, čo páchajú takéto veci, a sám robíš to is­té, mys­líš si vari, že ty unik­neš pred Božím súdom? 4 Alebo opo­vr­huješ bohat­stvom jeho dob­roty, tr­pez­livos­ti a zhovievavos­ti a ne­vieš, že Božia dob­rota ťa vedie k pokániu? 5 V zatvrdnutosti svoj­ho nekajúceho srd­ca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravod­livého súdu. 6 Boh od­platí každému podľa jeho skut­kov: 7 Večným životom tým, ktorí sa vy­trvalosťou v dobrom konaní usilujú o slávu, česť a ne­pominuteľnosť, 8 ale hnevom a roz­horčením tým, ktorí zo sebec­tva ne­pos­lúchajú prav­du a od­dávajú sa ne­právos­ti. 9 Súženie a úz­kosť doľah­ne na každú dušu človeka, ktorý koná zlo — najprv Žida, ale aj Gréka, 10 no sláva, česť a po­koj sa do­stane každému, kto koná dob­ro — najprv Židovi, ale aj Grékovi; 11 lebo Boh ne­up­red­nos­tňuje ni­koho. 12 Všet­ci, ktorí zhrešili bez zákona, bez zákona aj za­hynú, a všet­ci, ktorí zhrešili pod zákonom, zákonom budú súdení. 13 Lebo pred Bohom nie sú spravod­liví po­slucháči zákona, ale ospravedl­není budú tí, čo pl­nia zákon. 14 Keď teda po­hania, ktorí ne­majú zákon, od prírody konajú, čo žiada zákon, aj keď ne­majú zákon, sami sú si zákonom. 15 Dávajú najavo, že to, čo žiada zákon, za­písané je v ich srd­ciach. Súčas­ne o tom vy­dáva svedec­tvo ich svedomie a ich myšlien­ky sa na­vzájom ob­viňujú alebo ob­raňujú 16 v deň, keď Boh bude skr­ze Kris­ta Ježiša súdiť skryté veci ľudí, ako som to ohlasoval vo svojom evan­jeliu. Židia a zákon17 Ak sa ty nazývaš Židom a spoliehaš sa na zákon, chváliš sa Bohom, 18 po­znáš jeho vôľu a po­učovaný zákonom skúmaš, čo je dôležité, 19 a si pre­svedčený, že si vod­com slepých, svet­lom tých, čo sú v tme, 20 vy­chovávateľom nerozum­ných, učiteľom nedos­pelých, že v zákone máš steles­nenie po­znania a prav­dy, 21 ty, ktorý učíš iného, seba ne­poúčaš? Kážeš: Ne­pok­rad­neš! a sám krad­neš? 22 Hovoríš: Ne­scudzoložíš! a sám cudzoložíš? Ošk­livíš si mod­ly a vy­krádaš svätyne? 23 Hr­díš sa zákonom, ale pre­stupovaním zákona zne­ucťuješ Boha, 24 ako je na­písané: Pre vás sa medzi po­han­mi rúhajú Božiemu menu. 25 Ob­riez­ka je zais­te užitočná, ak za­chovávaš zákon; ale ak pre­stupuješ zákon, tvoja ob­riez­ka sa stala ne­ob­riez­kou. 26 Ak teda ne­ob­rezaný za­chováva požiadav­ky zákona, či sa jeho ne­ob­riez­ka nebude počítať za ob­riez­ku? 27 A ne­ob­rezaný na tele, ktorý pl­ní zákon, bude súdiť teba, ktorý na­priek litere a ob­riez­ke pre­stupuješ zákon. 28 Lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok, ani ob­riez­kou nie je ob­riez­ka viditeľná na tele, 29 ale Židom je ten, kto je ním v skrytosti, a ob­riez­kou je ob­riez­ka srd­ca v Duchu, a nie podľa litery. Jeho chvála ne­pochádza od ľudí, ale od Boha.

EkumenickýRimanom2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček