EkumenickýRimanom1

Rimanom

List Rimanom

Pozdrav1 Pavol, služob­ník Ježiša Kris­ta, po­volaný apoštol, vy­braný pre Božie evan­jelium, 2 ktoré Boh už dáv­no pri­sľúbil skr­ze svojich prorokov vo svätých Pís­mach, 3 evan­jelium o jeho Synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho po­tom­stva 4 a podľa Ducha svätos­ti je ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží Syn s mocou, evan­jelium o Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi. 5 Pro­stred­níc­tvom neho sme do­stali milosť apoštol­ského po­slania, aby sme pre jeho meno pri­vádzali k poslušnosti viery všet­ky národy. 6 K nim pat­ríte aj vy, ktorých po­volal Ježiš Kris­tus. 7 Všet­kým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, po­volaným svätým, milosť vám a po­koj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Kris­ta. Pavlova túžba navštíviť Rím8 Predovšet­kým ďakujem svoj­mu Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta za všet­kých vás, pre­tože vaša viera sa hlása po celom svete. 9 Boh, ktorému z celej duše slúžim evan­jeli­om o jeho Synovi, mi je sved­kom, že vás ne­pres­taj­ne spomínam, 10 že vždy vo svojich mod­lit­bách prosím, žeby mi už konečne raz podľa Božej vôle bolo do­priate do­stať sa k vám. 11 Veď vás túžim vidieť, aby som vám odo­vzdal duchov­ný dar, aby ste ním boli po­sil­není, 12 alebo lepšie: aby sme sa na­vzájom vašou a mojou vierou po­vzbudili. 13 Nech­cem, bratia, aby ste ne­vedeli, že som si už mnoho ráz pred­sav­zal prísť k vám, aby som aj u vás tak ako u iných národov zís­kal nejaké ovocie, ale až doteraz mi bolo v tom vždy za­bránené. 14 Som dlžník Grékom aj bar­barom, múd­rym aj nerozum­ným, 15 a tak som pri­pravený aj vám v Ríme zves­tovať evan­jelium. Moc evanjelia16 Veď ja sa nehan­bím za evan­jelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, po­tom Gréka. 17 Pre­tože v ňom sa zjavuje Božia spravod­livosť z viery pre vieru, ako je na­písané: Ten, čo je z viery spravod­livý, bude žiť. Vina ľudstva18 Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bez­božnos­ti a ne­spravod­livos­ti ľudí, ktorí ne­spravod­livosťou pre­kážajú prav­de. 19 Veď im je zjav­né, čo možno po­znať o Bohu; Boh im to totiž zjavil. 20 Lebo jeho ne­viditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božs­tvo možno od stvorenia sveta po­znávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak ne­majú ospravedl­nenie, 21 pre­tože hoci po­znali Boha, ne­o­slavovali ho ako Boha ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upad­li do már­nos­ti a ich nerozum­né srd­ce sa za­tem­nilo. 22 Tvr­dili, že sú múd­ri, a stali sa bláz­nami. 23 Slávu ne­pominuteľného Boha za­menili za zo­brazenú podobu po­minuteľného človeka, vtákov, št­vor­nožcov a plazov. 24 Pre­to pre túžby ich sŕdc vy­dal ich Boh na­pos­pas nečis­tote, takže sami zne­ucťovali vlast­né telá. 25 Božiu prav­du za­menili za lož a úc­tu a službu pre­ukazovali stvoren­stvu na­mies­to Stvoriteľovi, ktorý je požeh­naný naveky. Amen. 26 Pre­to ich Boh vy­dal na­pos­pas haneb­ným vášňam. Lebo ich ženy za­menili prirodzený styk za proti­prirodzený. 27 Podob­ne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a roz­pálili sa roz­košníc­kou vášňou jeden voči druhému; muži s mužmi páchali haneb­nos­ti a sami na sebe si od­nies­li za­slúženú od­platu za svoje po­blúdenie. 28 A pre­tože od­miet­li uznať Boha, vy­dal ich Boh na­pos­pas ich skazenému roz­umu, takže robia, čo sa ne­sluší. 29 Sú pl­ní všelijakej ne­spravod­livos­ti, zloby, lakom­stva, zla, pl­ní závis­ti, vraždy, sváru, pod­vodu, níz­kos­ti. Sú to ohovárači, 30 klebet­níci, nenávidia Boha, po­vyšujú sa, sú pyšní, vy­chvaľujú sa, vy­mýšľajú zlé veci, ne­pos­lúchajú rodičov, 31 sú nerozum­ní, ne­stáli, nelás­kaví, ne­milo­sr­d­ní. 32 Po­znajú Božie ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, za­sluhujú si sm­rť. A pred­sa to nielen sami robia, ale aj sch­vaľujú, keď to robia iní.

EkumenickýRimanom1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček