EkumenickýRimanom10

Rimanom

List Rimanom

1 Bratia, túžba môj­ho srd­ca a pros­ba k Bohu za nich je, aby boli spasení. 2 Veď im môžem do­svedčiť, že sú pl­ní hor­livos­ti za Boha, ale bez pravého po­znania. 3 Pre­tože ne­poz­najú Božiu spravod­livosť a usilujú sa uplat­niť svoju spravod­livosť, ne­pod­robili sa Božej spravod­livos­ti. 4 Veď cieľom zákona je Kris­tus, aby spravod­livosť do­siahol každý, kto verí. Spasenie pre všetkých5 Mojžiš totiž o spravodlivosti zo zákona píše: Človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť. 6 No spravod­livosť z viery hovorí tak­to: Nehovor vo svojom srd­ci: Kto vy­stúpi do neba? — aby pri­viedol Kris­ta dolu —, 7 ani nehovor: Kto zo­stúpi do priepas­ti? — aby vy­viedol Kris­ta spomedzi mŕt­vych. 8 Čo teda hovorí? Blíz­ko teba je Slovo, v tvojich ús­tach a v tvojom srd­ci, 9 Pre­tože ak svojimi ús­tami vy­znáš Ježiša ako Pána a vo svojom srd­ci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. 10 Lebo srd­com veríme v spravodlivosť, ale ús­tami vy­znávame spásu. 11 Pís­mo totiž hovorí: Ni­kto, kto verí v neho, nebude za­han­bený. 12 Niet teda roz­dielu medzi Židom a Grékom, lebo ten is­tý je Pánom všet­kých, bohatý pre všet­kých, ktorí ho vzývajú. 13 Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený. 14 Ako však budú vzývať toho, v ktorého ne­uverili? Ako uveria v toho, o ktorom ne­počuli? A ako počujú bez kazateľa? 15 Ako budú kázať, ak nie sú po­slaní? Ako je na­písané: Aké krás­ne sú nohy tých, ktorí prinášajú radost­nú zvesť o dobrých veciach. 16 Ale nie všet­ci po­slúchali evan­jelium. Izai­áš totiž hovorí: Pane, kto uveril nášmu po­sols­tvu? 17 Teda viera je z hlásania, a hlásanie z Kristovho slova. 18 Ale pýtam sa: Či ne­počuli? Ale áno: Po celej zemi roz­lieha sa ich hlas a po okraje sveta ich slová. 19 Pýtam sa teda: Azda to Iz­rael ne­pochopil? Už v Mojžišovi sa hovorí: Ja vzbudím vašu žiar­livosť voči tým, ktorí nie sú národom, vy­volám váš hnev voči nerozum­nému národu. 20 Izai­áš sa od­važuje po­vedať: Dal som sa náj­sť tým, čo ma nehľadali, dal som sa po­znať tým, čo sa na mňa ne­pýtali. 21 No Iz­raelu hovorí: Celý deň som vy­stieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu.

EkumenickýRimanom10

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček