EkumenickýRimanom8

Rimanom

List Rimanom

Život v Duchu1 A tak teraz už nejes­tvuje od­súdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. 2 Veď zákon životodar­ného Ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smr­ti. 3 Čo bolo ne­možné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vy­konal Boh, keď po­slal svoj­ho Syna v podobe hriešneho tela a pre hriech od­súdil hriech v tele, 4 aby sa spl­nila požiadav­ka zákona v nás, ktorí žijeme nie podľa tela, ale podľa Ducha. 5 Lebo tí, čo žijú podľa tela, mys­lia na teles­né veci, tí, čo žijú podľa Ducha, mys­lia však na duchov­né veci. 6 Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie Ducha však vedie k životu a po­koju. 7 Pre­tože zmýšľanie tela je ne­priateľs­tvom voči Bohu — ne­pod­robuje sa totiž Božiemu zákonu; veď sa ani ne­môže. 8 Tí, čo žijú v tele, ne­môžu sa páčiť Bohu. 9 No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak vo vás pre­býva Boží Duch. Ale ak nie­kto ne­má Kris­tov­ho Ducha, ten nie je jeho. 10 Ak však je Kris­tus vo vás, telo je mŕt­ve pre hriech, ale Duch je život pre spravod­livosť. 11 Ak teda vo vás pre­býva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Kris­ta z mŕtvych, oživí aj vaše smr­teľné telá svojím Duchom, ktorý pre­býva vo vás. 12 Tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela, 13 lebo ak žijete podľa tela, zo­mriete; ale ak Duchom umŕt­vujete skut­ky tela, budete žiť. 14 Lebo všet­ci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia. 15 Veď ste ne­prijali ducha ot­roc­tva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste Ducha synov­stva, v ktorom voláme: Ab­ba, Otče. 16 Ten­to Duch sám do­svedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. 17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kris­tovi spolu­dedičia, aby sme, ak spolu tr­píme, boli spolu aj os­lávení. Budúca sláva18 Usudzujem totiž, že utr­penia terajšieho času sa nedajú ani porov­nať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. 19 Lebo stvoren­stvo túžob­ne očakáva zjavenie Božích synov. 20 Stvoren­stvo nebolo totiž pod­robené po­minuteľnos­ti dob­rovoľne, ale skr­ze toho, ktorý ho pod­robil. Tr­vá však nádej, 21 že aj samo stvoren­stvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. 22 Vieme totiž, že všet­ko stvoren­stvo až pod­nes spoločne vzdychá a spoločne tr­pí pôrod­né boles­ti. 23 A nielen ono, ale aj my sami, ktorí máme Ducha ako prísľub Božích darov, aj my vnút­ri vzdycháme a očakávame synov­stvo, vy­kúpenie svoj­ho tela. 24 Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, na ktorú možno po­zerať, nie je nádejou. Veď či nie­kto dúfa v to, čo vidí? 25 Ak však dúfame v to, čo ne­vidíme, tr­pez­livo to očakávame. 26 Tak aj Duch pri­chádza na po­moc našej slabos­ti. Veď ne­vieme ani to, za čo sa máme mod­liť. Ale sám Duch sa za nás pri­hovára ne­vys­loviteľnými vzdych­mi. 27 Ale ten, čo skúma srd­cia, po­zná úmysel Ducha, lebo sa pri­hovára za svätých tak, ako chce Boh. 28 Vieme, že všet­ky veci slúžia na dob­ro tým, čo milujú Boha, ktorí sú po­volaní podľa jeho pred­sav­zatia. 29 Lebo ktorých vo­pred po­znal, tých aj predurčil, aby boli podob­ní ob­razu jeho Syna, aby on bol pr­vorodený medzi mnohými brat­mi. 30 A tých, čo predurčil, tých aj po­volal, a tých, čo po­volal, tých aj ospravedl­nil, a ktorých ospravedl­nil, tých aj os­lávil. Božia láska31 Čo k tomu do­dať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? 32 Ako by nám ten, ktorý ne­ušet­ril vlast­ného Syna, ale vy­dal ho za nás všet­kých, nedaroval s ním všet­ko? 33 Kto bude žalovať na Božích vy­volených? Je to Boh, ktorý ospraved­lňuje. 34 Kto ich od­súdi? Je to Ježiš, Kris­tus ktorý zo­mrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a pri­hovára sa za nás. 35 Kto nás od­lúči od Kris­tovej lás­ky? Súženie alebo úz­kosť, prena­sledovanie alebo hlad, na­hota, nebez­pečen­stvo alebo meč? 36 Ako je na­písané: Pre teba nás usmr­cujú deň čo deň, po­kladajú nás za ovce na za­bitie. 37 Toto všet­ko však víťaz­ne pre­konávame skr­ze toho, ktorý si nás za­miloval. 38 Som totiž pre­svedčený, že ani sm­rť, ani život, ani an­jeli, ani kniežat­stvá, ani prítom­né, ani budúce veci, ani moc­nos­ti, 39 ani to, čo je vy­soko, ani to, čo je hl­boko, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť od­lúčiť od Božej lás­ky, ktorá je v Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi.

EkumenickýRimanom8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček