EkumenickýRimanom4

Rimanom

List Rimanom

Príklad Abraháma1 Čo teda po­vieme o Abrahámovi, našom pra­ot­covi podľa tela? Čo do­siahol? 2 Ak totiž Ab­rahám bol ospravedl­nený zo skut­kov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. 3 Lebo čo hovorí Pís­mo? Ab­rahám však uveril Bohu a za­počítalo sa mu to za spravod­livosť. 4 Tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratúva z milosti, ale z povinnosti. 5 Ale tomu, kto nekoná skut­ky, no verí v toho, kto ospraved­lňuje bez­božného, tomu sa jeho viera ráta za spravod­livosť. 6 Tak aj Dávid vy­hlasuje za blaho­slaveného človeka, ktorému Boh za­počítava spravod­livosť bez skut­kov: 7 Blaho­slavení, ktorým boli od­pus­tené ne­právos­ti a ktorých hriechy sú pri­kryté. 8 Blaho­slavený človek, ktorému Pán nezaráta hriech. 9 Platí toto blaho­slaven­stvo len o obrezaných, alebo aj o neobrezaných? Veď hovoríme: Ab­rahámovi bola za­rátaná viera za spravod­livosť. 10 Ako mu teda bola za­rátaná? Keď bol ob­rezaný, alebo keď bol ne­ob­rezaný? Nie keď bol ob­rezaný, ale keď bol ne­ob­rezaný. 11 A znamenie ob­riez­ky do­stal ako pečať spravod­livos­ti z viery, ktorú mal už ako ne­ob­rezaný. Tak sa stal ot­com všet­kých, ktorí veria ako ne­ob­rezaní, aby aj im bola za­rátaná spravod­livosť, 12 a ot­com ob­rezaných, ktorí sú nielen ob­rezaní, ale aj kráčajú v stopách viery, ktorú náš otec Ab­rahám mal ešte ako ne­ob­rezaný. Uskutočnenie prísľubu skrze vieru13 Veď pri­sľúbenie, že bude dedičom sveta, nedos­tal Ab­rahám a jeho po­tom­stvo skr­ze zákon, ale na zá­klade spravod­livos­ti z viery. 14 Lebo ak sú dedičmi tí, čo majú zákon, viera je vy­práz­dnená a pri­sľúbenie zmarené. 15 Zákon totiž spôsobuje hnev. Kde však nie je zákon, tam nie je ani prie­stupok. 16 Pre­to hovoríme: Je to z viery, aby bolo jas­né, že je to z milosti, aby pri­sľúbenie bolo plat­né pre celé po­tom­stvo; nielen pre tých, čo sú zo zákona, ale aj pre tých, ktorí žijú podľa Ab­rahámovej viery. On je ot­com nás všet­kých 17 — ako je na­písané: Ustanovil som ťa za otca mnohých národov — pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕt­vych a po­voláva k jestvovaniu to, čoho niet. 18 Proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane ot­com mnohých národov podľa slov: Také veľké bude tvoje po­tom­stvo. 19 Mal skoro sto rokov a videl svoje odum­reté telo i odum­reté materin­ské lono Sáry, no pred­sa ne­os­labol vo viere. 20 Nezapochyboval v neviere o Božom za­sľúbení, ale na­opak, stal sa sil­ným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. 21 Bol pev­ne pre­svedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj spl­niť. 22 Pre­to mu to bolo za­rátané za spravod­livosť. 23 Nie však iba pre neho bolo na­písané, že mu bolo za­rátané, 24 ale aj pre nás. Za­rátané má byť nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána. 25 On bol vy­daný za naše prie­stup­ky a vzkriesený pre naše ospravedl­nenie.

EkumenickýRimanom4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček