EkumenickýRimanom16

Rimanom

List Rimanom

Osobné pozdravy1 Od­porúčam vám našu ses­tru Fébu, ktorá je aj diakon­kou cir­kvi v Kenchreách, 2 aby ste ju prijali v Pánovi, ako je hod­né svätých, a aby ste jej po­máhali v každej veci, v ktorej by vás po­trebovala; veď ona po­máhala mnohým, i mne samému. 3 Po­zdravuj­te Pri­sku a Ak­vilu, mojich spolu­pracov­níkov v Ježišovi Kris­tovi. 4 Oni pre môj život na­stavili svoj život. Vďačný som im nielen ja, ale aj všet­ky cir­kvi z pohanov. 5 Po­zdravuj­te aj cir­kev v ich dome. Po­zdravuj­te aj môj­ho milého Epai­neta, ktorý je pr­votinou provin­cie Ázie pre Kris­ta. 6 Po­zdravuj­te Máriu, ktorá pre vás mnoho a na­máhavo pracovala. 7 Po­zdrav­te An­dronika a Júnia, mojich krajanov a spolu­väzňov, ktorí sú známi medzi apoštol­mi a už predo mnou uverili v Krista. 8 Po­zdravuj­te Am­pliata, môj­ho milovaného v Pánovi. 9 Po­zdravuj­te Ur­bana, nášho spolu­pracov­níka v Kristovi, a môj­ho milovaného Stachya. 10 Po­zdravuj­te Apol­la, ktorý sa osvedčil v Kristovi. Po­zdravuj­te tých, čo sú u Aristobula. 11 Po­zdravuj­te môj­ho krajana Heródióna. Po­zdravuj­te tých, čo sú u Narkisa, ktorí sa pri­znávajú k Pánovi. 12 Po­zdravuj­te Tryfai­nu a Tryfósu, ktoré na­máhavo pracujú pre Pána. Po­zdravuj­te milovanú Per­sidu, ktorá sa veľa a ťažko na­pracovala v Pánovi. 13 Po­zdravuj­te Rúfa, vy­voleného v Pánovi, a jeho mat­ku, ktorá je aj mojou mat­kou. 14 Po­zdravuj­te Asyn­krita, Flegon­ta, Her­mesa, Pat­roba, Her­masa a bratov, ktorí sú s nimi. 15 Po­zdravuj­te Filológa a Júliu, Nerea a jeho ses­tru, Olym­pa a všet­kých svätých, ktorí sú s nimi. 16 Po­zdravuj­te sa na­vzájom svätým boz­kom. Po­zdravujú vás všet­ky Kris­tove cir­kvi. 17 Na­pomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na po­zore pred tými, ktorí vy­volávajú rozb­roje a po­horšenia v rozpore s učením, ktoré ste sa na­učili. Od­vráťte sa od nich! 18 Veď takíto ľudia ne­slúžia Kris­tovi, nášmu Pánovi, ale svoj­mu bruchu a svojimi krás­nymi a lichotivými rečami zvádzajú srd­cia dôverčivých ľudí. 19 Veď správa o vašej po­slušnos­ti sa do­stala k všetkým. Pre­to sa z vás radujem a želám si, aby ste boli múd­ri na dob­ré, ale ne­prí­stup­ní zlému. 20 Boh po­koja čo­skoro uvrh­ne satana pod vaše nohy. Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami. 21 Po­zdravuje vás Timotej, môj spolu­pracov­ník, i Lucius, Jasón a Sósipat­ros, moji krajania. 22 Po­zdravujem vás v Pánovi ja, Ter­cius, ktorý som na­písal ten­to list. 23 Po­zdravuje vás Gájus, hos­titeľ môj i celej cir­kvi. Po­zdravuje vás Eras­tus, mest­ský šafár, a brat Kvar­tus. 24 Sláva tomu, ktorý vás môže utvr­diť podľa môj­ho evan­jelia a podľa po­sols­tva o Ježišovi Kris­tovi, podľa zjavenia tajom­stva, ktoré nebolo od večných čias vy­slovené, Doxológia25 ale teraz sa stalo skr­ze proroc­ké Pís­ma zjav­ným a známym podľa príkazu večného Boha, aby všet­ci po­hania po­slušne prijali vieru, 26 jemu jedinému múd­remu Bohu, skr­ze Ježiša Kris­ta naveky. Amen.

EkumenickýRimanom16

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček