EkumenickýRimanom6

Rimanom

List Rimanom

Mŕtvi pre hriech, živí v Kristovi1 Čo teda po­vieme? Máme zo­tr­vať v hriechu, aby sa rozm­nožila milosť? 2 Určite nie! Moh­li by sme my, ktorí sme zo­mreli hriechu, v ňom ešte žiť? 3 Alebo ne­viete, že všet­ci, čo sme boli po­krs­tení v Krista Ježiša, boli sme po­krs­tení v jeho sm­rť? 4 Krs­tom sme teda spolu s ním boli po­chovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kris­tus, aj my vstúpili na ces­tu nového života. 5 Ak sme sa s ním stali podob­ní v jeho smr­ti, budeme mu podob­ní aj vzkriesením. 6 Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškod­nené telo hriechu, aby sme už viac neboli ot­rok­mi hriechu. 7 Lebo kto zo­mrel, stal sa slobod­ným od hriechu. 8 Veríme, že ak sme zo­mreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. 9 Veď vieme, že Kris­tus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera, sm­rť už viac nad ním ne­panuje. 10 Totiž sm­rťou, ktorou zo­mrel, zo­mrel pre hriech raz navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu. 11 Tak aj vy usudzuj­te, že ste mŕt­vi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kris­tovi. 12 Nech teda nek­raľuje hriech vo vašom smr­teľnom tele. Ne­pos­lúchaj­te jeho žiados­ti 13 a ne­pos­kytuj­te hriechu svoje údy ako nás­troje ne­spravod­livos­ti, ale od­daj­te sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy po­skytuj­te Bohu ako nás­troje spravod­livos­ti. 14 Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Otroci spravodlivosti15 Čo teda? Máme azda hrešiť, pre­tože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Určite nie! 16 Či ne­viete, že ak sa nie­komu od­dávate za po­slušných ot­rokov, ste ot­rok­mi toho, koho po­slúchate — buď ot­rok­mi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo ot­rok­mi po­slušnos­ti, ktorá vedie k spravodlivosti? 17 Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli ot­rok­mi hriechu, stali ste sa zo srd­ca po­slušnými tomu učeniu, ktoré vám bolo zverené. 18 Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa ot­rok­mi spravod­livos­ti. 19 Hovorím ľud­ským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste vy­dávali svoje údy do služby nečis­tote a ne­právos­ti na páchanie ne­právos­ti, tak teraz vy­dávaj­te svoje údy do služby spravod­livos­ti na po­svätenie. 20 Lebo keď ste boli ot­rok­mi hriechu, boli ste slobod­ní od spravod­livos­ti. 21 Aký osoh ste mali vtedy? Teraz sa za tie veci han­bíte. Lebo ich kon­com je sm­rť. 22 Teraz však, oslobodení od hriechu, stali ste sa ot­rok­mi Boha a máte svoje ovocie na po­svätenie a na­koniec večný život. 23 Lebo mzdou hriechu je sm­rť a darom Božej milos­ti je večný život v Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi.

EkumenickýRimanom6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček