EkumenickýRimanom5

Rimanom

List Rimanom

Ovocie ospravedlnenia1 Keď sme teda ospravedl­není z viery, máme po­koj s Bohom skr­ze nášho Pána Ježiša Kris­ta. 2 Skr­ze neho sme vierou zís­kali aj prí­stup k milosti, v ktorej zo­stávame, a chválime sa nádejou na Božiu slávu. 3 No nielen to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, 4 vy­trvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. 5 A nádej ne­klame, lebo Božia lás­ka je roz­liata v našich srd­ciach skr­ze Ducha Svätého, ktorého sme do­stali. 6 Veď Kris­tus v určenom čase, keď sme boli ešte bez­moc­ní, zo­mrel za bez­božných. 7 Sot­vak­to zo­mrie za spravod­livého, aj keď za dob­rého sa azda nie­kto od­hod­lá zo­mrieť. 8 No Boh do­kazuje svoju lás­ku k nám tým, že Kris­tus zo­mrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. 9 Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedl­není jeho kr­vou, budeme skr­ze neho za­chránení pred hnevom. 10 Ak sme sm­rťou jeho Syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte ne­priateľmi, tým skôr budeme za­chránení jeho životom po tom, keď sme boli zmierení. 11 A nielen to, ale aj Bohom sa chválime skr­ze nášho Pána Ježiša Kris­ta, skr­ze ktorého sme teraz do­stali zmierenie. Adam a Kristus12 A tak: Cez jed­ného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech sm­rť. Tak­to prešla sm­rť na všet­kých ľudí, pre­tože všet­ci zhrešili. 13 Hriech bol totiž vo svete už aj pred zákonom, ale ak niet zákona, hriech sa neráta. 14 Ale sm­rť vlád­la od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí zhrešili iným spôsobom ako Adam. Adam je predob­razom toho, ktorý mal prísť. 15 S darom milos­ti to však nie je tak ako s previnením. Lebo ak pre pre­vinenie jed­ného mnohí zo­mreli, oveľa viac sa v mnohých roz­hoj­nila Božia milosť a dar z milosti jed­ného človeka, Ježiša Kris­ta. 16 A s týmto darom to nie je tak ako s tým, čo prišlo skr­ze jed­ného, ktorý zhrešil: Súd viedol od jed­ného pádu k odsúdeniu, ale dar milos­ti vedie od mnohých prie­stup­kov k ospravedlneniu. 17 Kým pre prie­stupok jed­ného za­vlád­la sm­rť skr­ze toh­to jed­ného, omnoho skôr tí, čo do­stávajú hoj­nosť milos­ti a daru spravod­livos­ti, budú kraľovať v živote skr­ze jed­ného, Ježiša Kris­ta. 18 A tak ako pre­vinenie jed­ného prinies­lo od­súdenie všet­kým ľuďom, tak aj spravod­livý skutok jed­ného priniesol ospravedl­nenie všet­kých ľudí, teda život. 19 Lebo ako ne­pos­lušnosťou jed­ného človeka sa mnohí stali hriešnik­mi, tak aj po­slušnosťou jed­ného sa mnohí stanú spravod­livými. 20 Navyše k tomu pri­stúpil zákon, aby sa roz­moh­lo pre­vinenie. Kde sa však roz­mohol hriech, tam sa ešte väčšmi roz­moh­la milosť, 21 aby tak, ako hriech začal vlád­nuť a viedol k smrti, ospravedl­nením vlád­la milosť a vied­la k večnému životu skr­ze Ježiša Kris­ta, nášho Pána.

EkumenickýRimanom5

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček