EkumenickýRimanom15

Rimanom

List Rimanom

Treba sa páčiť blížnemu, nie sebe1 My sil­ní sme po­vin­ní znášať slabos­ti slabých, a nie páčiť sa sebe samým. 2 Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dob­ro a na budovanie. 3 Lebo ani Kris­tus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je na­písané: Na mňa pad­lo hanobenie tých, ktorí hanobia teba. 4 Veď čo bolo kedysi na­písané, bolo na­písané nám na po­učenie, aby sme pre tr­pez­livosť a útechu z Písem mali nádej. 5 Nech vám Boh tr­pez­livos­ti a útechy dá o sebe na­vzájom zmýšľať podľa Kris­ta Ježiša, 6 aby ste jed­nomyseľne, jed­nými ús­tami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Kris­ta. Evanjelium pre Židov i pre pohanov7 Pre­to sa na­vzájom prijímaj­te, ako vás aj Kris­tus prijal na Božiu slávu. 8 Hovorím totiž, že Kris­tus sa pre Božiu prav­du stal služob­níkom ob­rezaných, aby po­tvr­dil pri­sľúbenia dané ot­com 9 a aby po­hania za milo­sr­den­stvo oslavovali Boha, ako je na­písané: Pre­to ťa budem chváliť medzi po­han­mi, ospevovať budem tvoje meno. 10 A opäť hovorí: Po­hania, raduj­te sa s jeho ľudom! 11 A opäť: Chváľte Pána všet­ky po­han­ské národy a oslavuj­te ho všet­ci ľudia! 12 A inde zasa Izai­áš hovorí: Bude výhonok z koreňa Izaja a v toho, ktorý po­vs­tane vlád­nuť nad po­han­mi, budú dúfať po­hania. 13 Nech vás Boh nádeje na­pl­ní všet­kou radosťou a po­kojom vo viere, aby sa vaša nádej roz­hoj­nila mocou Ducha Svätého. Pavlovo misijné poslanie14 Bratia moji, ja sám som pre­svedčený o vás, že aj vy ste pl­ní dob­roty, že ste na­pl­není všet­kým po­znaním, schop­ní na­vzájom sa na­pomínať. 15 Písal som vám však trochu smelšie, lebo som vám chcel znova pri­pomenúť nie­ktoré veci, a to skr­ze milosť danú mi od Boha, 16 aby som bol služob­níkom Ježiša Kris­ta pre po­hanov, aby som ako kňaz slúžil Božiemu evan­jeliu, aby sa po­hania stali príjem­nou obetou, po­svätenou Duchom Svätým. 17 Chválim sa teda v Ježišovi Kris­tovi tým, čo konám pre Boha. 18 Ne­od­vážil by som sa totiž hovoriť o niečom, čo by ne­vykonal Kris­tus cezo mňa slovom a skut­kom, 19 mocou znamení a divov, mocou Božieho Ducha, aby po­hania prijali evan­jelium. Tak som, počnúc od Jeruzalema a okolia až po Ilýriu, na­pl­nil všet­ko Kris­tovým evan­jeli­om. 20 A tak sa usilujem ohlasovať evan­jelium nie tam, kde Kris­tovo meno bolo už známe, aby som nebudoval na cudzom zá­klade, 21 ale ako je na­písané: Uvidia tí, ktorým o ňom nebolo nič zves­tované, a porozumejú tí, ktorí ne­počuli. Pavlov plán navštíviť Rím22 Pre­to sa mi po­stavilo do ces­ty mnoho pre­kážok, keď som chcel prísť k vám. 23 Teraz však už v týchto krajoch nie je pre mňa nijaké voľné pole a už mnoho rokov túžim prísť k vám, 24 keď budem ces­tovať do His­pánie. Dúfam totiž, že vás uvidím, keď budem pre­chádzať cez vaše mes­to, a že ma vy­chys­táte na ces­tu, keď najprv medzi vami trocha po­ok­rejem. 25 Teraz však idem do Jeruzalema, čím konám službu svätým. 26 Macedón­sko a Acháj­sko sa totiž roz­hod­li urobiť zbier­ku pre chudob­ných medzi svätými v Jeruzaleme. 27 Roz­hod­li sa tak, lebo sú ich dlžník­mi. Ak sa po­hania stali účast­nými na ich duchov­ných hod­notách, po­vin­ní sú po­slúžiť im hmot­nými hod­notami. 28 Keď teda toto vy­konám a keď im odo­vzdám za­pečatený výnos zbier­ky, odídem cez vaše mes­to do His­pánie. 29 Viem však, že keď prídem k vám, prídem s plnosťou Kris­tov­ho požeh­nania. 30 Skr­ze nášho Pána Ježiša Kris­ta a skr­ze lás­ku Ducha vás prosím, bratia, aby ste spolu so mnou zápasili v modlitbách za mňa pred Bohom, 31 aby som bol vy­tr­hnutý z rúk ne­pos­lušných v Judsku a aby moju službu pre Jeruzalem svätí vďačne prijali; 32 aby som z Božej vôle s radosťou prišiel k vám a aby som si medzi vami od­počinul. 33 A Boh po­koja nech je so všet­kými vami. Amen.

EkumenickýRimanom15

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček