EkumenickýRimanom14

Rimanom

List Rimanom

Neodsudzuj svojho brata1 Prijímaj­te slabého vo viere medzi seba, ale nehádaj­te sa pre názory. 2 Jeden verí, že môže jesť všet­ko, slabý však je zeleninu. 3 Ten, kto je, nech ne­opo­vr­huje tým, kto neje, kto však neje, nech ne­od­sudzuje toho, kto je, veď Boh ho prijal. 4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On s vlastným pánom stojí alebo padá. Bude však stáť, lebo Pán ho môže po­staviť. 5 Nie­kto po­kladá určitý deň za dôležitejší ako iný, druhý hod­notí každý deň rov­nako. Každý nech je ú­pl­ne pre­svedčený o svojom pre­svedčení. 6 Kto za­chováva určitý deň, za­chováva ho pre Pána. Kto je, robí to na česť Pána, lebo ďakuje Bohu, a kto neje, robí to tiež na česť Pánovi, lebo aj on ďakuje Bohu. 7 Lebo ni­kto z nás nežije sebe samému a ni­kto sebe samému ne­umiera. 8 Ak totiž žijeme, žijeme Pánovi, ak umierame, umierame Pánovi, a tak či žijeme, či umierame, pat­ríme Pánovi. 9 Veď pre­to Kris­tus zo­mrel a ožil, aby panoval aj nad mŕt­vymi, aj nad živými. 10 Ale ty, prečo od­sudzuješ svoj­ho brata? Alebo ty, prečo opo­vr­huješ svojím bratom? Všet­ci sa totiž po­stavíme pred Božiu súd­nu stolicu. 11 Lebo je na­písané: Akože žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zo­hne každé koleno, každý jazyk bude vy­znávať Boha. 12 A tak teda každý z nás vy­dá Bohu počet za seba. Nepohoršuj svojho brata13 A tak ne­súďme sa na­vzájom. Ale radšej usudzuj­te, ako bratovi nedať príčinu urážať alebo po­horšovať sa. 14 Viem a som pre­svedčený v Pánovi Ježišovi, že samo osebe nič nie je nečis­té; len tomu, kto po­kladá niečo za nečis­té, je to nečis­té. 15 Ak je tvoj brat za­rmútený pre po­krm, už nekonáš podľa lás­ky. Nezahub svojím po­kr­mom toho, za ktorého zo­mrel Kris­tus. 16 Nech teda vaše dob­ro nie je vy­stavené po­tupe. 17 Veď Božie kráľov­stvo nie je jedenie a pitie, ale spravod­livosť, po­koj a radosť v Duchu Svätom. 18 Kto tak­to slúži Kris­tovi, je príjem­ný Bohu a ľudia ho uznávajú. 19 Usiluj­me sa pre­to o to, čo slúži po­koju a vzájom­nému budovaniu. 20 Nerúcaj Božie dielo pre po­krm. Všet­ko je síce čis­té, zlé však je, keď nie­kto po­horšuje druhého tým, čo požíva. 21 Dob­re je nejesť mäso, ne­piť víno, nerobiť nič, čo uráža tvoj­ho brata. 22 Vieru, ktorú máš, maj v sebe pred Bohom. Blaho­slavený, kto seba samého ne­od­sudzuje za to, čo po­kladá za správ­ne. 23 Kto však má po­chyb­nos­ti, keď niečo je, je od­súdený, lebo to nekoná z viery. A všet­ko, čo nie je z viery, je hriech.

EkumenickýRimanom14

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček