EkumenickýRimanom12

Rimanom

List Rimanom

Nový život v Kristovi1 Po­vzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milo­sr­den­stvo, aby ste prinášali svoje telá ako živú, svätú, Bohu príjem­nú obetu, ako svoju duchov­nú boho­službu. 2 A ne­pripodobňuj­te sa tomuto svetu, ale pre­meňte sa ob­novením zmýšľania, aby ste vedeli rozo­znať, čo je Božia vôľa, čo je dob­ré, čo mu je príjem­né, čo je do­konalé. 3 Mocou milos­ti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si ne­mys­lel o sebe viac, ako treba, ale aby o sebe zmýšľal skrom­ne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. 4 Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všet­ky údy nekonajú tú is­tú čin­nosť, 5 tak sme mnohí jed­no telo v Kristovi, ale jed­not­livo sme si na­vzájom úd­mi. 6 Máme však roz­ličné dary podľa milos­ti, ktorá nám bola daná. Ak má nie­kto dar proroc­tva, nech je v súlade s vierou, 7 ak má nie­kto dar služby, nech slúži, ak má nie­kto dar vy­učovania, nech vy­učuje. 8 Kto má dar na­pomínania, nech na­pomína. Kto dáva, nech dáva úp­rim­ne. Kto je pred­stavený, nech koná hor­livo. Kto pre­ukazuje milo­sr­den­stvo, nech to robí s radosťou. Pravidlá kresťanského života9 Lás­ka nech je ne­po­krytec­ká. Sprotiv­te si zlo, pri­dŕžaj­te sa dob­ra. 10 Buďte si na­vzájom od­daní v bratskej lás­ke, pred­biehaj­te sa na­vzájom v úctivosti. 11 Nebuďte leniví v horlivosti. Daj­te sa rozohňovať Duchom. Slúžte Pánovi. 12 Raduj­te sa v nádeji. V súžení buďte tr­pez­liví, v modlitbe vy­trvalí. 13 Maj­te účasť na po­trebách svätých. Voči cudzím buďte po­hos­tin­ní. 14 Dob­rorečte tým, ktorí vás prena­sledujú, dob­rorečte a ne­zlorečte. 15 Raduj­te sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. 16 Buďte na­vzájom jed­nej mys­le. Nebuďte na­mys­lení, ale maj­te porozumenie pre níz­ko po­stavených. Nebuďte múd­ri sami pre seba. 17 Ni­komu ne­odp­lácaj­te zlom za zlé. Usiluj­te sa o to, čo je dob­ré v očiach všet­kých ľudí. 18 Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všet­kými ľuďmi. 19 Milovaní, ne­pom­stite sa sami, ale daj­te mies­to hnevu. Veď je na­písané: Mne pat­rí po­msta, ja od­platím, hovorí Pán. 20 Na­opak, ak je tvoj ne­priateľ hlad­ný, daj mu jesť, ak je smäd­ný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhr­nieš na hlavu. 21 Nedaj sa pre­môcť zlému, ale dob­rom pre­máhaj zlé.

EkumenickýRimanom12

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček