EkumenickýRimanom13

Rimanom

List Rimanom

Poslušnosť vrchnosti1 Každý nech sa pod­riadi vr­ch­nos­ti. Lebo niet vr­ch­nos­ti, ak len nie od Boha, a tie, ktoré sú, ustanovil Boh. 2 A tak kto sa stavia proti vr­ch­nos­ti, protiví sa Božiemu ustanoveniu, a tí, čo sa protivia, priťahujú si od­súdenie. 3 Pred­stavených sa ne­treba báť pre dob­rý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vr­ch­nos­ti? Konaj dob­ro a budeš mať od nej po­chvalu. 4 Ona je totiž Božím služob­níkom, na tvoje dob­ro. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadar­mo nosí meč. Je totiž Božím služob­níkom, po­mstiteľom, vy­konávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle. 5 Pre­to sa jej treba pod­riadiť nielen pre hnev, ale aj pre svedomie. 6 Aj pre­to totiž platíte dane, lebo oni sú Boží služob­níci a venujú sa práve tej­to úlohe. 7 Dávaj­te každému, čo ste po­vin­ní: Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť. Bratská láska8 Ni­komu nebuďte nič dlžní, ok­rem toho, aby ste sa na­vzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, na­pl­nil zákon. 9 Veď pri­kázania: Ne­scudzoložíš, nezabiješ, ne­pok­rad­neš, ne­požiadaš a ak je nejaké iné pri­kázanie, sú zhr­nuté v tomto slove: Milovať budeš svoj­ho blížneho ako seba samého. 10 Lás­ka blížnemu nerobí zle. Na­pl­nením zákona je teda lás­ka. Blízkosť Kristovho dňa11 A toto rob­te, veď viete, aký je čas, že už na­stala hodina, aby ste sa pre­budili zo spán­ku. Teraz je totiž naša spása bližšie, ako keď sme uverili. 12 Noc po­kročila a deň sa pri­blížil. Vy­zlečme teda skut­ky tmy a ob­lečme si výzb­roj svet­la. 13 Kráčaj­me slušne ako vo dne, nie v obžerstve a opils­tve, nie v smilstve a bez­uz­dnos­ti, nie v hádkach a závis­ti. 14 Ale ob­lečte sa v Pána Ježiša Kris­ta a ne­vyhovuj­te telu, aby ste ne­prepad­li žiados­tiam.

EkumenickýRimanom13

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček