EkumenickýDaniel7,8

Daniel 7:8

Po­zoroval som tieto rohy, keď tu zrazu vy­rás­tol medzi nimi ďalší, malý roh. Tri z predchádzajúcich rohov pred ním boli vy­lomené. Ten­to roh mal oči, ako majú ľudia, a jeho ús­ta sa vy­jad­rovali velikášs­ky.


Verš v kontexte

7 Po­tom som v nočných videniach zbadal štvr­tú šel­mu. Vzbudzovala strach a hrôzu, bola ne­smier­ne moc­ná. Mala veľké želez­né zuby, ktorými hl­tala a drúz­gala, zvyšok podupala nohami. Líšila sa od všet­kých os­tat­ných šeliem, ktoré boli pred ňou. Mala desať rohov. 8 Po­zoroval som tieto rohy, keď tu zrazu vy­rás­tol medzi nimi ďalší, malý roh. Tri z predchádzajúcich rohov pred ním boli vy­lomené. Ten­to roh mal oči, ako majú ľudia, a jeho ús­ta sa vy­jad­rovali velikášs­ky. 9 Po­zeral som sa, až boli na­pokon po­stavené tróny a Starec dní si za­sadol. Jeho odev bol biely ako sneh a vlasy jeho hlavy boli ako čis­tá vl­na. Jeho trónom boli oh­nivé plamene a jeho kolesami bol plápolajúci oheň.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­zoroval som jeho rohy, a hľa, iný roh malý vy­stúpil medzi nimi, a tri z pr­vých rohov boly vy­vrátené pred ním od koreňa a hľa, oči boly na tom rohu jako oči človeka a ús­ta, ktoré vravely veľké veci.

Evanjelický

8 Po­zoroval som rohy, a hľa, ďalší, malý vy­rás­tol medzi nimi. Tri z pr­vých rohov boli vy­tr­hnuté. A hľa, na tom­to rohu boli oči ako ľud­ské, a ús­ta, ktoré hovorili veľké veci.

Ekumenický

8 Po­zoroval som tieto rohy, keď tu zrazu vy­rás­tol medzi nimi ďalší, malý roh. Tri z predchádzajúcich rohov pred ním boli vy­lomené. Ten­to roh mal oči, ako majú ľudia, a jeho ús­ta sa vy­jad­rovali velikášs­ky.

Bible21

8 Když jsem ty rohy po­zo­roval, hle, za­čal mezi nimi růst jiný, malý roh a tři z těch dřívějších ro­hů byly vy­vráce­ny, aby mu udělaly místo. Na tom rohu jsem spatřil ja­ko­by lid­ské oči a ús­ta, jež ve­dla pyšné řeči.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček