EkumenickýDaniel7,27

Daniel 7:27

Kráľov­stvo, moc a vznešenosť kráľovs­tiev pod šírym nebom bude zverené ľudu svätých Naj­vyššieho. Ich kráľov­stvo bude večné, všet­ky moc­nos­ti im budú slúžiť a budú ich po­slúchať.


Verš v kontexte

26 Za­sad­ne však súd a vez­me mu moc ničiť a hubiť až do kon­ca. 27 Kráľov­stvo, moc a vznešenosť kráľovs­tiev pod šírym nebom bude zverené ľudu svätých Naj­vyššieho. Ich kráľov­stvo bude večné, všet­ky moc­nos­ti im budú slúžiť a budú ich po­slúchať. 28 Tu sa končí rozp­rávanie. Mňa, Daniela, veľmi vy­ľakali vlast­né myšlien­ky a tvár sa mi zmenila, no všet­ko toto som si nechal pre seba.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

27 A kráľov­stvo, pan­stvo a veličen­stvo kráľovs­tiev pod všet­kými nebesami bude dané ľudu svätých Naj­vyšších; jeho kráľov­stvo je večným kráľov­stvom, a všet­ky pan­stvá budú jemu slúžiť a po­slúchať ho.

Evanjelický

27 No kráľov­stvo a moc i veľkosť kráľov­stva pod celým nebom budú odo­vzdané ľudu svätých Naj­vyššieho; ich kráľov­stvo bude večné a všet­ky moc­nár­stva im musia slúžiť a byť pod­dané.

Ekumenický

27 Kráľov­stvo, moc a vznešenosť kráľovs­tiev pod šírym nebom bude zverené ľudu svätých Naj­vyššieho. Ich kráľov­stvo bude večné, všet­ky moc­nos­ti im budú slúžiť a budú ich po­slúchať.

Bible21

27 Králov­ství, moc i sláva všech králov­ství pod ne­bem pak bude ode­vzdá­na svaté­mu lidu Nej­vyššího. Jeho králov­ství po­trvá věčně a všich­ni vlád­cové jej bu­dou ctít a poslouchat.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček