EkumenickýDaniel7,26

Daniel 7:26

Za­sad­ne však súd a vez­me mu moc ničiť a hubiť až do kon­ca.


Verš v kontexte

25 Bude hovoriť slová proti Naj­vyššiemu, bude sužovať svätých Naj­vyššieho, bude sa po­kúšať zmeniť po­svät­né ob­dobia a pred­pisy. Do jeho ruky budú vy­daní na čas a časy a polo­vicu času. 26 Za­sad­ne však súd a vez­me mu moc ničiť a hubiť až do kon­ca. 27 Kráľov­stvo, moc a vznešenosť kráľovs­tiev pod šírym nebom bude zverené ľudu svätých Naj­vyššieho. Ich kráľov­stvo bude večné, všet­ky moc­nos­ti im budú slúžiť a budú ich po­slúchať.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

26 Ale po­tom zasadne súd, a od­nímu jeho pan­stvo, aby ho vyplienili a za­hubili až do kon­ca.

Evanjelický

26 Ale za­sad­ne súd a jeho vláda mu bude odňatá, spus­tošená a navždy zničená.

Ekumenický

26 Za­sad­ne však súd a vez­me mu moc ničiť a hubiť až do kon­ca.

Bible21

26 Po­tom však za­sedne soud a zbaví jej mo­ci, aby byl navž­dy zničen a za­hu­ben.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček