EkumenickýDaniel7,28

Daniel 7:28

Tu sa končí rozp­rávanie. Mňa, Daniela, veľmi vy­ľakali vlast­né myšlien­ky a tvár sa mi zmenila, no všet­ko toto som si nechal pre seba.


Verš v kontexte

26 Za­sad­ne však súd a vez­me mu moc ničiť a hubiť až do kon­ca. 27 Kráľov­stvo, moc a vznešenosť kráľovs­tiev pod šírym nebom bude zverené ľudu svätých Naj­vyššieho. Ich kráľov­stvo bude večné, všet­ky moc­nos­ti im budú slúžiť a budú ich po­slúchať. 28 Tu sa končí rozp­rávanie. Mňa, Daniela, veľmi vy­ľakali vlast­né myšlien­ky a tvár sa mi zmenila, no všet­ko toto som si nechal pre seba.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

28 Až po­tiaľto koniec veci. Mňa, Daniela, veľmi desily moje myšlien­ky, a zmenilo sa jas­né vzoz­renie mojej tvári, avšak som za­choval vec vo svojom srd­ci.

Evanjelický

28 Tu sa končí správa. Mňa, Daniela, veľmi znepokojili moje myšlien­ky a moja tvár zmenila far­bu; ale videnie som si za­pamätal.

Ekumenický

28 Tu sa končí rozp­rávanie. Mňa, Daniela, veľmi vy­ľakali vlast­né myšlien­ky a tvár sa mi zmenila, no všet­ko toto som si nechal pre seba.

Bible21

28 Tím ta řeč skonči­la. Z to­ho, co mi při­cháze­lo na my­sl, jsem já Daniel zble­dl hrůzou. To slovo jsem si ale uchoval v srd­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček