EkumenickýDaniel7,22

Daniel 7:22

až na­pokon prišiel Starec dní a súd bol odo­vzdaný svätým Naj­vyššieho, pre­tože nadišiel čas, aby kráľov­stvo pre­vzali svätí.


Verš v kontexte

21 Hľadel som ďalej a ten­to roh roz­pútal voj­nu so svätými a víťazil nad nimi, 22 až na­pokon prišiel Starec dní a súd bol odo­vzdaný svätým Naj­vyššieho, pre­tože nadišiel čas, aby kráľov­stvo pre­vzali svätí. 23 Tak­to pre­hovoril: Štvr­tá šel­ma, to bude štvr­té kráľov­stvo na zemi, ktoré bude od­lišné od všet­kých os­tat­ných kráľovs­tiev. Po­hl­tí celú zem, pošliape a ro­zdrúz­ga.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

22 až prišiel Starodáv­ny dňov, a daný bol súd svätým Naj­vyšších, a prišiel čas, a kráľov­stvo pre­vzali svätí.

Evanjelický

22 kým ne­prišiel Vekom starý a ne­pris­lúžil právo svätým Naj­vyššieho a ne­na­stal čas, keď svätí do­stali kráľov­stvo.

Ekumenický

22 až na­pokon prišiel Starec dní a súd bol odo­vzdaný svätým Naj­vyššieho, pre­tože nadišiel čas, aby kráľov­stvo pre­vzali svätí.

Bible21

22 Vtom ale přišel ten Od­věký a roz­ho­dl ve pro­spěch svatých Nej­vyššího. Teh­dy na­stal čas, aby se svatí uja­li králov­ství.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček