Bible21Jozue21

Jozue

Levitská města1 Vůd­cové levi­tských rodů přiš­li ke knězi Ele­aza­rovi, k Jo­zuovi, synu Nu­novu, a k rodovým vůd­cům iz­rael­ských poko­lení 2 v Šílu v kanaán­ské zemi a řek­li jim: „Hos­po­din skrze Mo­jžíše přikázal, abychom do­sta­li měs­ta k byd­lení a pas­t­vi­ny pro náš dobytek.“ 3 Synové Iz­rae­le tedy pod­le Hos­po­di­nova příka­zu dali levi­tům ze svého dě­dictví tato měs­ta a je­jich pas­t­vi­ny: 4 První los připa­dl na rody Ke­ha­tovy. Ti levi­té, kteří byli po­tomky kněze Áro­na, zís­ka­li lo­sem třináct měst od poko­lení Juda, Ši­me­on a Ben­jamín. 5 Ostatní Ke­ha­tovi synové zís­ka­li lo­sem deset měst od poko­lení Efraim a Dan a od po­lovi­ny poko­lení Mana­ses. 6 Synové Geršo­novi zís­ka­li lo­sem třináct měst od poko­lení Isa­char, Ašer a Neftalí a od po­lovi­ny poko­lení Mana­ses v Bášanu. 7 Synové Me­ra­ri­ho ob­drže­li pro své rody dvanáct měst od poko­lení Ru­ben, Gád a Za­bulon. 8 Tato měs­ta i s je­jich pas­t­vi­na­mi při­dě­li­li synové Iz­rae­le levi­tům lo­sem, jak přikázal Hos­po­din skrze Mo­jžíše. 9 Z poko­lení Juda a Ši­me­on byla ode­vzdá­na tato jmenovi­tě uve­dená měs­ta 10 (připadla Áro­novým po­tomkům, Levi­ho synům z rodů Ke­ha­tových, ne­boť na ně padl první los): 11 V Jud­ském po­hoří do­sta­li Ki­ri­at-arbu (to jest Hebron) s okolní­mi pas­t­vi­na­mi (Ar­ba byl ot­cem Ana­ka). 12 Pole a osa­dy patřící k tomu měs­tu ale do­stal do vlastnictví Káleb, syn Jefunův. 13 Synové kněze Áro­na tedy do­sta­li jako útočištné město pro ty, kdo něko­ho za­bi­li, Hebron a tato měs­ta s je­jich pas­t­vi­na­mi: Lib­na, 14 Ja­tir, Eš­temóa, 15 Cho­lon, De­bir, 16 Ajin, Juta a Bet-še­meš – celkem devět měst od těch­to dvou kmenů. 17 Od poko­lení Ben­jamín do­sta­li tato měs­ta s je­jich pas­t­vi­na­mi: Gi­be­on, Ge­ba, 18 Ana­tot a Al­mon – celkem čtyři měs­ta. 19 Áro­novým synům, kněžím, tedy připadlo celkem třináct měst s pas­t­vi­na­mi. 20 Ostatním levi­tským rodům ze synů Ke­ha­tových los určil tato města: Od poko­lení Efraim 21 do­sta­li jako útočištné město pro ty, kdo něko­ho za­bi­li, Še­chem v po­hoří Efraim a tato měs­ta s je­jich pas­t­vi­na­mi: Ge­zer, 22 Kib­caim a Bet-cho­ron – celkem čtyři měs­ta. 23 Od poko­lení Dan do­sta­li tato měs­ta s pas­t­vi­na­mi: El­te­ke, Gi­beton, 24 Ajalon a Gat-ri­mon – celkem čtyři měs­ta. 25 Od po­lovi­ny poko­lení Mana­ses do­sta­li tato měs­ta s pas­t­vi­na­mi: Taana­ch a Gat-ri­mon – celkem dvě měs­ta. 26 Ostatním Ke­ha­tovým rodům tedy připadlo celkem deset měst s pas­t­vi­na­mi. 27 Synové Geršo­novi, další z levi­tských rodů, do­sta­li od po­lovi­ny poko­lení Mana­ses jako útočištné město pro ty, kdo něko­ho za­bi­li, Go­lan v Bášanu i s jeho pas­t­vi­na­mi. Dále to byla Be­eš­te­ra s pas­t­vi­na­mi – celkem dvě měs­ta. 28 Od poko­lení Isa­char do­sta­li tato měs­ta s pas­t­vi­na­mi: Kišjon, Dabe­rat, 29 Jar­mut a En-ganim – celkem čtyři měs­ta. 30 Od poko­lení Ašer do­sta­li tato měs­ta s pas­t­vi­na­mi: Mišal, Ab­don, 31 Chelkat a Re­chob – celkem čtyři měs­ta. 32 Od poko­lení Neftalí do­sta­li jako útočištné město pro ty, kdo něko­ho za­bi­li, Ke­deš v Ga­li­le­ji a tato měs­ta s je­jich pas­t­vi­na­mi: Cha­mot-dor a Kar­tan – celkem tři měs­ta. 33 Geršon­ským rodům tedy připadlo celkem třináct měst s pas­t­vi­na­mi. 34 Synové Me­ra­ri­ho, tedy zbývající levi­tské ro­dy, do­sta­li toto: Od poko­lení Za­bulon tato měs­ta s pas­t­vi­na­mi: Jokne­am, Kar­ta, 35 Dim­na a Na­halal – celkem čtyři měs­ta. 36 Od poko­lení Ru­ben do­sta­li tato měs­ta s pas­t­vi­na­mi: Be­cer, Jahca, 37 Ke­de­mot a Mefaat – celkem čtyři měs­ta. 38 Od poko­lení Gád do­sta­li jako útočištné město pro ty, kdo něko­ho za­bi­li, Rá­mot v Gi­leá­du a tato měs­ta s je­jich pas­t­vi­na­mi: Ma­chana­jim, 39 Cheš­bon a Jae­zer – celkem čtyři měs­ta. 40 Me­ra­ri­ho synům, to­tiž zbytku levi­tských rodů, tedy lo­sem připadlo celkem dvanáct měst. 41 Tak bylo na iz­rael­ském území celkem čtyřicet osm levi­tských měst s pas­t­vi­na­mi. 42 Ke každé­mu z těch měst patři­ly při­lehlé pas­t­vi­ny. Tak tomu bylo se vše­mi tě­mi měs­ty. Vše se splnilo43 Hos­po­din dal Iz­rae­li ce­lou tu zem, o níž přísahal je­jich ot­cům, že jim ji dá. Zmo­cni­li se jí a usa­di­li se v ní. 44 Hos­po­din jim dal odpoči­nout ze všech stran, přes­ně tak, jak odpřisáhl je­jich ot­cům. Ze všech je­jich ne­přá­tel před nimi žádný ne­ob­stál, všech­ny ne­přá­te­le jim Hos­po­din vy­dal do ru­kou. 45 Ze všech těch dob­rých slov, která Hos­po­din ře­kl domu Iz­rae­le, ani je­diné ne­se­lhalo; vše se splni­lo.

Bible21Jozue21

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček