Bible21Jozue16

Jozue

Efraim1 Díl, který lo­sem připa­dl synům Josefovým, se táh­ne od Jordánu na­pro­ti Je­ri­chu východně od je­ri­šských vod, stoupá pouští od Je­ri­cha vzhů­ru do hor k Bet-elu 2 a od Bet-elu (což je Luz) pokračuje k území Arkij­ců do Ata­ro­tu. 3 Pak se­stu­puje na západ k území Jafletej­ců až po ob­last Dolního Bet-cho­ro­nu a dále ke Ge­ze­ru, až do­sáh­ne ke Středo­zemní­mu moři. 4 Toto dě­dictví zís­ka­li Josefovi synové Mana­ses a Efraim. 5 A toto je území, které pro své rody zís­ka­li synové Efraimovi: Hranice je­jich dě­dictví vede na východě od Ata­rot-ada­ru až k Horní­mu Bet-cho­ro­nu. 6 Po­tom hranice vede k moři. Od Mi­chmet­a­tu na se­ve­ru se hranice stáčí na východ u Taanat-ší­la a míjí ho východně od Jano­a­chu. 7 Za Jano­a­chem klesá k Ata­ro­tu a Naa­ra­tu, do­týká se Je­ri­cha a vy­bíhá k Jordánu. 8 Západně od Tapua­chu vede hranice po­tokem Ká­na, než do­sáh­ne k moři. To je dě­dictví Efrai­mova poko­lení pro je­jich ro­dy. 9 Navíc byla pro Efrai­movy syny vy­členě­na měs­ta upro­střed dě­dictví synů Mana­se­sových; všech­na ta měs­ta byla i s osa­da­mi. 10 Ne­vy­hna­li ale Kananej­ce byd­lící v Ge­ze­ru. Pro­to Kananej­ci zůsta­li upro­střed Efrai­ma až dodnes a vy­konávají nu­cené práce.

Bible21Jozue16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček