Bible21Jozue12

Jozue

Poražení králové1 Toto jsou králové té země, které synové Iz­rae­le po­bi­li a je­jichž zem na východní straně Jordánu ob­sa­di­li od po­toka Arnon až k hoře Her­mon i s ce­lou východní částí pláně Arava: 2 Emo­rej­ský král Si­chon se sídlem v Cheš­bo­nu. Ten ovládal území od Aro­eru na bře­hu po­toka Arnon, to­tiž od stře­du toho po­toka přes po­lovi­nu Gi­leá­du až k po­toku Jabok, tvořící­mu hranici Amon­ců; 3 dále pláň Arava až k východní­mu okra­ji Ga­li­lej­ského je­ze­ra a také až k východní­mu okra­ji Arav­ského (ne­bo­li Mrt­vého) moře směrem k Bet-ješi­mo­tu a na jih až pod ú­bočí Pisgy. 4 Dále bášan­ský král Og z přežívajících Refaj­ců. Ten síd­lil v Ašta­ro­tu a v Ed­rei 5 a ovládal horu Her­mon, Sal­chu i ce­lý Bášan až po gešur­ské a maa­chatské po­mezí a také po­lovi­nu Gi­leá­du hraničícího se Si­cho­nem, králem Cheš­bo­nu. 6 Mo­jžíš, Hos­po­dinův služebník, je po­bil se syny Iz­rae­le a Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš dal je­jich zem do vlastnictví synům Ru­benovým a Gádovým a po­lovině kmene Mana­se­sova. 7 A toto jsou králové té země, které po­bil Jo­zue se syny Iz­rae­le na západním bře­hu Jordánu od Baal-gá­du v Li­banon­ském údo­lí až k hoře Chalak, jež se zvedá k Seí­ru. Tuto zem dal Jo­zue iz­rael­ským kmenům do vlastnictví pod­le je­jich podílů 8 v pod­hůří, na pláni Arava i na východních srázech, v pouš­ti i v Nege­vu – v zemi Chetej­ců, Emo­rej­ců, Kananej­ců, Pe­ri­zej­ců, Hivej­ců a Je­bu­sej­ců: 9 Král Je­ri­cha jeden, král Aje u Bet-elu je­den, 10 král Je­ruzalé­ma jeden, král Hebro­nu je­den, 11 král Jar­mu­tu jeden, král Lachiše je­den, 12 král Eglo­nu jeden, král Ge­ze­ru je­den, 13 král De­bi­ru jeden, král Ge­de­ru je­den, jeden,král Aradu jeden," href="/cz/bible21/jozue/12/14">14 král Chormy jeden, král Ara­du je­den, 15 král Lib­ny jeden, král Adula­mu je­den, 16 král Ma­ke­dy jeden, král Bet-elu je­den, 17 král Tapua­chu jeden, král Chefe­ru je­den, 18 král Afe­ku jeden, král Šáro­nu je­den, 19 král Ma­do­nu jeden, král Chaco­ru je­den, 20 král Ši­mron-me­ro­nu jeden, král Achšafu je­den, 21 král Taana­chu jeden, král Megi­da je­den, 22 král Ke­deše jeden, král Jokne­a­mu u Kar­me­lu je­den, 23 král Doru (z Náfot-do­ru) jeden, král Go­jim v Ga­li­le­ji je­den, 24 král Ti­r­sy jeden, celkem je­denatřicet králů.

Bible21Jozue12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček