Bible21Jozue22

Jozue

Domů za Jordán1 Teh­dy Jo­zue svo­lal poko­lení Ru­ben, Gád a po­lovi­nu poko­lení Mana­ses 2 a ře­kl jim: „Do­drže­li jste vše, co vám přikázal Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš. I mě jste po­s­lech­li ve všem, co jsem vám přikázal. 3 Po ce­lý ten dlouhý čas jste až dodnes ne­opusti­li své bra­t­ry, ale dba­li jste na svou po­vinnost, kte­rou vám svěřil Hos­po­din, váš Bůh. 4 Teď, když Hos­po­din, váš Bůh, dal vašim bra­trům odpoči­nutí, jak jim slí­bil, vrať­te se i vy do­mů do své vlastní země, kte­rou vám v Za­jordání dal Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš. 5 Jen vel­mi peč­livě do­držuj­te přikázání a Zákon, jak vám přikázal Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš: Mi­lu­j­te Hos­po­di­na, svého Bo­ha, choď­te po všech jeho cestách a do­držuj­te jeho přikázání. Přimkně­te se k ně­mu a služ­te mu ce­lým svým srd­cem a ce­lou svou duší.“ 6 Nato jim Jo­zue požeh­nal, pro­pustil je a oni se vy­da­li do­mů. 7 Po­lovině kmene Mana­ses dal Mo­jžíš dě­dictví v Bášanu, druhé po­lovině pak dal Jo­zue dě­dictví s je­jich bra­t­ry na západním bře­hu Jordánu. Když je Jo­zue po­sílal do­mů, požeh­nal jim 8 a ře­kl: „Vrať­te se do­mů s ve­likým bo­hatstvím, s velkým množstvím do­bytka, se stříbrem a zla­tem, s bronzem a že­le­zem a se spoustou vzácných oděvů. Roz­děl­te se o kořist svých ne­přá­tel se svý­mi příbuznými.“ 9 Synové Ru­benovi, Gádovi a po­lovi­na kmene Mana­se­sova se tedy vy­da­li zpět. Ode­š­li od synů Iz­rae­le ze Ší­la v kanaán­ské zemi a za­míři­li do kraje Gi­leád, do své vlastní země, kte­rou zís­ka­li pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu skrze Mo­jžíše. Svědek na hranicích10 Ještě v kanaán­ské ze­mi, než pře­kroči­li Jordán, po­stavi­li synové Ru­benovi, Gádovi a po­lovi­na kmene Mana­se­sova u jordán­ského Ge­li­lo­tu ol­tář; byl tak ve­liký, že ho bylo vi­dět zdale­ka. 11 K Iz­rael­cům se do­nes­la zpráva: „Hle, synové Ru­benovi, Gádovi a po­lovi­na kmene Mana­se­sova po­stavi­li ol­tář u jordán­ského Ge­li­lo­tu na iz­rael­ské straně kanaán­ské hranice!“ 12 Jakmi­le to Iz­rael­ci us­lyše­li, ce­lá iz­rael­ská obec se shro­máž­di­la v Šílu, aby pro­ti nim vy­táh­li do bo­je. 13 Iz­rael­ci vy­s­la­li k synům Ru­benovým a Gádovým a k po­lovině kmene Mana­se­sova do gi­leád­ské země Pin­cha­se, syna kněze Ele­aza­ra, 14 a s ním deset vůd­ců, po jednom z každého ot­cov­ského domu ze všech iz­rael­ských poko­lení. Každý byl mezi iz­rael­ský­mi tisíci náčelníkem svého ot­cov­ského ro­du. 15 Když přiš­li do gi­leád­ské země k synům Ru­benovým a Gádovým a k po­lovině kmene Mana­se­sova, řek­li jim: 16 „Tak praví ce­lá obec Hos­po­di­nova: Jak jste moh­li takhle zra­dit Boha Iz­rae­le? Od­vrá­ti­li jste se od Hos­po­di­na – po­stavi­li jste si ol­tář, abys­te se dnes vzbouři­li pro­ti Hos­po­di­nu! 17 To nám ne­stačil ten hřích u Pe­o­ru? Dodnes jsme se od něj ne­očisti­li! Jaká rá­na teh­dy do­leh­la na Hos­po­di­novu obec! 18 A vy se dnes od­vrací­te od Hos­po­di­na. K če­mu to po­ve­de? Vy se dnes bouří­te pro­ti Hos­po­di­nu, a on se zít­ra rozhněvá na ce­lou iz­rael­s­kou obec! 19 Jest­li je vaše země nečis­tá, po­jď­te do Hos­po­di­novy země, kde sto­jí Hos­po­dinův příby­tek, a při­jmě­te dě­dictví mezi ná­mi. Jen se ne­buř­te pro­ti Hos­po­di­nu ani pro­ti nám stav­bou jiného ol­táře, než je ol­tář Hos­po­di­na, naše­ho Bo­ha. 20 Když se Achan, syn Ze­rachův, pro­vi­nil po­rušením klat­by, Boží hněv do­pa­dl na ce­lou iz­rael­s­kou obec – i když byl jen je­den, ne­za­hynul kvů­li své­mu hří­chu sám!“ 21 Synové Ru­benovi a Gádovi s po­lovi­nou kmene Mana­se­sova na to od­po­vědě­li náčelníkům iz­rael­ských tisíců tě­mi­to slovy: 22 „Bůh bo­hů Hos­po­din! Bůh bo­hů Hos­po­din! On to ví a ať to ví i Iz­rael: Pokud šlo o vzpou­ru, pokud šlo o zra­du na Hos­po­di­nu – pak už nám, Bože, ne­po­máhej! 23 Pokud jsme si po­stavi­li ol­tář, abychom se od­vrá­ti­li od Hos­po­di­na nebo abychom na něm přináše­li zápalné, moučné nebo pokojné obě­ti, pak ať nás po­trestá sám Hos­po­din! 24 Uděla­li jsme to jen z obavy, aby vaši synové v bu­dou­cnu neřek­li našim synům: ‚Co vám je do Hos­po­di­na, Boha Iz­rae­le, 25 synové Ru­benovi a Gádovi? Hos­po­din mezi nás a vás po­ložil hranici: ten­to Jordán. Vy nemá­te s Hos­po­di­nem co do činění!‘ A tak by vaši synové moh­li naše syny od­vrá­tit od úcty k Hos­po­di­nu. 26 Řek­li jsme si te­dy: Přičiň­me se a po­stav­me si ol­tář. Ne pro zápaly a obě­ti, 27 ale aby byl svědkem mezi ná­mi a vá­mi i mezi naši­mi bu­dou­cí­mi poko­lení­mi, že slouží­me Hos­po­di­nu svý­mi zápaly i pokojný­mi oběť­mi před jeho tváří. Vaši synové tak v bu­dou­cnu ne­bu­dou moci ří­kat našim synům: ‚Vy nemá­te s Hos­po­di­nem co do činění.‘ 28 Řek­li jsme si: Kdy­by nám nebo našim po­tomkům něco ta­kového v bu­dou­cnu řek­li, od­po­ví­me: ‚Po­hleď­te na to zpodo­bení Hos­po­di­nova ol­táře, jež vy­tvoři­li naši ot­cové – ne pro zápaly a obě­ti, ale aby byl svědkem mezi ná­mi a vámi.‘ 29 Ale bouřit se pro­ti Hos­po­di­nu? To nikdy! Ne­od­vrá­ti­li jsme se dnes od Hos­po­di­na stav­bou ol­táře pro zápalné, moučné nebo pokojné obě­ti. Je­diný ta­kový ol­tář sto­jí před příbytkem Hos­po­di­na, naše­ho Boha!“ 30 Když kněz Pin­chas, vůd­cové obce a s nimi náčelníci iz­rael­ských tisíců us­lyše­li, co říka­li synové Ru­benovi, Gádovi a Mana­se­sovi, lí­bi­lo se jim to. 31 Kněz Pin­chas, syn Ele­azarův, pak Ru­benovým, Gádovým a Mana­se­sovým synům od­po­věděl: „Dnes jsme po­zna­li, že Hos­po­din je mezi ná­mi. Žádnou zra­du pro­ti Hos­po­di­nu jste ne­spá­cha­li. Uchova­li jste syny Iz­rae­le před Hos­po­di­novým trestem.“ 32 Kněz Pin­chas, syn Ele­azarův, a vůd­cové obce se pak vrá­ti­li z gi­leád­ského kraje od Ru­benových a Gádových synů do kanaán­ské země k synům Iz­rae­le a poda­li jim zprávu. 33 Synům Iz­rae­le se to lí­bi­lo. Dob­rořeči­li Bohu a přesta­li ří­kat, že pro­ti synům Ru­benovým a Gádovým vy­táhnou do boje a zpustoší zem, ve které byd­lí. 34 Ru­benovi a Gádovi synové pak ten ol­tář po­jmenova­li Ed, Svě­dek, ne­boť řek­li: „Je svědkem mezi ná­mi, že Hos­po­din je Bůh.“

Bible21Jozue22

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček