Bible21Jozue1

Jozue

Buď silný a statečný1 Po smrti Hos­po­di­nova služebníka Mo­jžíše pro­mlu­vil Hos­po­din k Mo­jžíšovu po­mo­cníku Jo­zuovi, synu Nu­novu: 2 „­Mo­jžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spo­lu se vším tím­to li­dem zde přejdi Jordán do země, kte­rou dávám synům Iz­rae­le. 3 Každé místo, na něž stoup­ne vaše no­ha, jsem vám dal, jak jsem slí­bil Mo­jžíšovi. 4 Vaše území bude sahat od pouště až k Li­bano­nu a od té ve­liké ře­ky, ře­ky Eufrat, podél ce­lé země Cheti­tů až ke Středo­zemní­mu moři, kde za­padá slun­ce. 5 Po všech­ny dny tvého živo­ta před te­bou nikdo ne­ob­sto­jí; jako jsem býval s Mo­jžíšem, budu i s te­bou. Nene­chám tě sa­motného a ne­opustím tě. 6 Buď silný a sta­tečný, ne­boť ty dáš to­muto lidu za dě­dictví zem, o níž jsem přísahal je­jich ot­cům, že jim ji dám. 7 Jen buď silný a vel­mi sta­tečný, abys peč­livě do­držoval ce­lý Zákon, který ti přikázal můj služebník Mo­jžíš. Ne­u­chyluj se od něj na­pravo ani nale­vo, a bude se ti dařit, kamko­li půjdeš. 8 Kni­ha to­ho­to Záko­na ať se ne­vzdálí od tvých úst, ale přemí­tej o něm dnem i no­cí, abys peč­livě do­držoval vše, co je v něm psáno. Teh­dy bu­deš mít na svých cestách úspěch a teh­dy se ti bude dařit. 9 Přikazu­ji ti: Buď silný a sta­tečný, ne­boj se a ne­stra­chuj, ne­boť Hos­po­din, tvůj Bůh, je s te­bou, kamko­li půjdeš.“ 10 Jo­zue tedy přikázal správ­cům li­du: 11 „Pro­jdě­te tá­bo­rem a přikaž­te li­du: Připrav­te si jídlo na ces­tu, ne­boť po třech dnech zde pře­kročí­te Jordán, abys­te ob­sa­di­li zem, kte­rou vám Hos­po­din, váš Bůh, dává za dědictví.“ 12 Poko­lení Ru­benovu, Gádovu a po­lovině Mana­se­sova kmene Jo­zue ře­kl: 13 „Pa­ma­tuj­te na to, co vám přikázal Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš – Hos­po­din, váš Bůh, vám dává odpoči­nek již zde a věnuje vám tuto zem. 14 Vaše že­ny, vaše dě­ti i vaše stáda zůstanou v ze­mi, kte­rou vám Mo­jžíš dal v Za­jordání. Vy muži ale mu­sí­te jít v bo­jovém šiku jako udatní hr­di­nové před svý­mi bra­t­ry a po­máhat jim, 15 dokud Hos­po­din ne­dá vašim bra­trům odpoči­nek tak jako vám a dokud i oni ne­ob­drží zem, kte­rou jim dává Hos­po­din, váš Bůh. Po­tom se vrátí­te na východní břeh Jordánu a ujmete se své země, kte­rou vám dal Hos­po­dinův služebník Mojžíš.“ 16 Na to Jo­zuovi od­po­vědě­li: „Vše, cos nám přikázal, vy­koná­me, a kamko­li nás pošleš, půjde­me. 17 Jako jsme po­s­lou­cha­li Mo­jžíše, bu­de­me po­s­lou­chat i te­be. Jen ať je Hos­po­din, tvůj Bůh, s te­bou, jako býval s Mo­jžíšem! 18 Kdoko­li se vzbouří pro­ti tvým roz­kazům a ne­po­s­lech­ne tvá slova, ať mu přikážeš coko­li, zemře. Jen buď silný a statečný!“

Bible21Jozue1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček