Bible21Jozue23

Jozue

Buďte velmi silní1 Hos­po­din už dlouho do­přával Iz­rae­li odpoči­nek ode všech okolních ne­přá­tel. Jo­zue, stařec pokroči­lého věku, 2 svo­lal ce­lý Iz­rael s jeho stařeši­ny, náčelníky, soud­ci i správ­ci a ře­kl jim: „Jsem už stařec pokroči­lého věku. 3 Sami jste vi­dě­li, co všech­no Hos­po­din, váš Bůh, pro­ve­dl se vše­mi tě­mi náro­dy před vá­mi. Sám Hos­po­din, váš Bůh, bo­joval za vás. 4 Hle, roz­dě­lil jsem vašim kmenům do dě­dictví území zbývajících národů i všech­na území národů, které jsem vy­hla­dil – od Jordánu až ke Středo­zemní­mu moři, kde za­padá slun­ce. 5 Sám Hos­po­din, váš Bůh, je před vá­mi za­žene a vy­pudí a vy ob­sadí­te je­jich zem, jak vám to ře­kl Hos­po­din, váš Bůh. 6 Buď­te vel­mi silní, abys­te peč­livě do­držova­li vše, co je psáno v knize Mo­jžíšova záko­na. Ne­u­chyluj­te se od něj na­pravo ani nale­vo. 7 Roz­hodně se ne­směšuj­te s náro­dy, které tu s vá­mi ještě zůstávají. Jmé­na je­jich bo­hů ne­připo­mínej­te ani při nich ne­přísahej­te, ne­s­luž­te jim ani se jim ne­klaněj­te. 8 Přimkně­te se k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, jak jste to děla­li až dodnes. 9 Hos­po­din před vá­mi vy­hnal ve­liké a mo­cné náro­dy; až dodnes před vá­mi nikdo ne­ob­stál. 10 Je­diný z vás jich za­žene tisíc – vž­dyť za vás bo­juje Hos­po­din, jak vám za­s­lí­bil! 11 Peč­livě dbej­te, abys­te mi­lova­li Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha. 12 Pokud se ale od­vrátí­te a spo­jí­te se ze zbytkem národů, které zůstávají mezi vá­mi, a bu­dete se s nimi příznit, mí­sit se s nimi a oni s vá­mi, 13 po­tom věz­te, že Hos­po­din, váš Bůh, teh­dy před vá­mi přestane ony náro­dy vy­hánět. Stanou se vám léčkou a pastí, bičem na vašich bo­cích a trním v očích, dokud ne­vy­mřete z této krásné země, kte­rou vám Hos­po­din, váš Bůh, dal. 14 Hle, já dnes od­cházím, tak jako všich­ni li­dé. Věz­te tedy ce­lým srd­cem i duší, že ze všech těch dob­rých slov, která vám ře­kl Hos­po­din, váš Bůh, ani je­diné ne­se­lhalo. Všech­na se vám splni­la – ne­se­lhalo ani je­diné z těch slov. 15 Ale tak jako se vám splni­lo každé dob­ré slovo, které vám ře­kl Hos­po­din, váš Bůh, právě tak na vás Hos­po­din přive­de každé zlé slovo, dokud vás ne­vy­hu­bí z této krásné země, kte­rou vám Hos­po­din, váš Bůh, dal. 16 Jest­liže bu­dete po­rušovat smlou­vu, kte­rou vám vy­dal Hos­po­din, váš Bůh, a půjdete sloužit cizím bo­hům a klanět se jim, vzplane pro­ti vám Hos­po­dinův hněv, takže z této krásné země, kte­rou vám dal, rych­le vymřete.“

Bible21Jozue23

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček