Bible21Jozue15

Jozue

Juda1 Díl, který lo­sem připa­dl Ju­dovu poko­lení pro je­jich ro­dy, do­sahoval na jihu až k edom­ské hranici, až k pouš­ti Cin úplně na ji­hu: 2 Je­jich jižní hranice vede od zá­livu na jižním kon­ci Mrt­vého moře, 3 vy­bíhá na jih k průs­myku Akra­bim, pokračuje k Ci­nu, stoupá jižně od Ká­deš-barné, pro­chází Che­cro­nem, vy­stu­puje k Ada­ru, stáčí se ke Karce 4 a pokračuje k Ac­moně. Dál pak hranice vede Egyptským po­tokem, až do­sáh­ne ke Středo­zemní­mu moři. To je je­jich jižní hranice. 5 Východní hranici tvoří Mrt­vé moře až po ústí Jordánu. Severní hranice za­číná od zá­livu, kde se Jordán vlévá do Mrt­vého moře, 6 odkud pak stoupá k Bet-chogle, pro­chází se­verně od Bet-aravy a vy­stu­puje ke ka­meni Ru­benova syna Bo­ha­na. 7 Hranice pak stoupá z údo­lí Achor k De­bi­ru a dále na se­ver, kde se stáčí ke Ge­li­lo­tu na­pro­ti průs­myku Adu­mim na jižní straně údo­lí; dále hranice pokračuje podél vod En-še­meše, až do­sáh­ne k En-roge­lu. 8 Po­tom se zvedá údo­lím Ben-hi­nom jižně od skalního hře­bene Je­bu­sej­ců (což je Je­ruzalém) a míří k vr­cho­lu ho­ry, jež se tyčí ze zápa­du nad údo­lím Hi­nom na se­verním kon­ci údo­lí Refaim. 9 Od vr­cho­lu té hory vede hranice k vodní­mu pra­meni Nefto­ach, míří k městům po­hoří Efron a dále k Baale (což je Ki­ri­at-jea­rim). 10 Hranice se pak stáčí oko­lo Baaly na západ k hoře Seír, pokračuje podél se­verního svahu hory Jea­rim (což je Kesalon), dále klesá k Bet-še­meši a pro­chází Timnou. 11 Po­tom hranice míří k se­verní­mu svahu Ekro­nu, vede k Šike­ro­nu, pře­chází horu Baa­la a pokračuje na Jabne­el, než do­sáh­ne k moři. 12 Západní hranici tvoří Středo­zemní moře a jeho pobřeží. To jsou hranice oko­lo synů Ju­dových pod­le je­jich rodů. 13 Kále­bovi, synu Jefu­novu, dal Jo­zue pod­le Hos­po­di­nova příka­zu podíl upro­střed synů Ju­dových – Ki­ri­at-arbu, což je Hebron. (Ten Arba byl ot­cem Ana­ka.) 14 Káleb od­sud vy­hnal tro­jici Ana­kových synů: Šešaje, Achi­ma­na a Tal­maje, po­tomky Ana­kovy, 15 a táhl od­tud dál pro­ti obyva­te­lům De­bi­ru (dříve na­zývané­mu Ki­ri­at-sefer). 16 Káleb teh­dy ře­kl: „Kdo udeří na Ki­ri­at-sefer a do­bu­de ho, tomu dám za ženu svou dce­ru Aksu.“ 17 Do­byl ho Otniel, syn Kále­bova bra­t­ra Kena­ze, a tak mu Káleb dal svou dce­ru Aksu za ženu. 18 Jednou za ním přiš­la a nabáda­la ho, ať jejího otce žádá o po­le. Když se­se­dla z osla, Káleb se jí ze­ptal: „Co bys ráda?“ 19 „­Dej mi, pro­sím, dárek,“ od­po­vědě­la. „Vž­dyť jsi mi dal zem v negev­ské pouš­ti. Kéž bys mi dal studánky s vodou.“ A tak jí dal studánky – Horní i Dolní Gulot. 20 Toto je dě­dictví poko­lení Juda pro je­jich ro­dy: 21 V Nege­vu úplně na jihu do­stalo poko­lení Juda násle­dující měs­ta u edom­ské hranice: Kab­ce­el, Eder, Ja­gur, 22 Ki­na, Di­mo­na, Ada­da, 23 Ke­deš, Chacor, Jitnan, 24 Zif, Te­lem, Be­alot, 25 Chacor-cha­da­ta, Ke­ri­ot-che­cron (což je Chacor), 26 Amam, Še­ma, Mo­la­da, 27 Chacar-ga­da, Cheš­mon, Bet-pe­let, 28 Chacar-šual, Beer-še­ba, Bizi­o­tia, 29 Baa­la, Ijim, Ecem, 30 El­to­lad, Kesil, Chor­ma, 31 Ciklag, Mad­ma­na, Sansa­na, 32 Le­vaot, Šil­chim, Ajin a Ri­mon – celkem dvacet devět měst s je­jich osa­da­mi. 33 V pod­hůří: Ešt­aol, Co­rea, Aš­na, 34 Za­no­ach, En-ganim, Tapuach, Enam, 35 Jar­mut, Adulam, So­cho, Aze­ka, 36 Šaa­raim, Adi­taim, Ge­de­ra a Ge­de­ro­taim – celkem čtrnáct měst s osa­da­mi. 37 Dále: Cenan, Cha­daša, Migdal-gád, 38 Di­lhan, Micpe, Jokte­el, 39 Lachiš, Bo­ckat, Eglon, 40 Ka­bon, Lachmas, Kit­liš, 41 Ge­de­rot, Bet-da­gon, Naa­ma a Ma­keda – celkem šestnáct měst s osa­da­mi. 42 Dále: Lib­na, Eter, Ašan, 43 Jiftach, Aš­na, Ne­civ, 44 Ke­i­la, Achzíb a Ma­reša – celkem devět měst s osa­da­mi. 45 Dále Ekron, jeho ves­nice a osa­dy, 46 na západ od Ekro­nu ce­lé oko­lí Ašdo­du i s osa­da­mi, 47 také Ašdod s jeho ves­nice­mi a osa­da­mi a Gaza s její­mi ves­nice­mi a osa­da­mi až k Egyptské­mu po­toku a k po­břeží Středo­zemního moře. 48 Na horách: Ša­mir, Ja­tir, So­cho, 49 Da­na, Ki­ri­at-sana (což je De­bir), 50 Anav, Eš­te­mo, Anim, 51 Go­šen, Cho­lon a Gilo – celkem je­denáct měst s osa­da­mi. 52 Dále: Arab, Du­ma, Eše­an, 53 Janim, Bet-tapuach, Afe­ka, 54 Chum­ta, Ki­ri­at-arba (což je Hebron) a Cior – celkem devět měst s osa­da­mi. 55 Dále: Maon, Kar­mel, Zif, Ju­ta, 56 Jiz­re­el, Jokde­am, Za­no­ach, 57 Ka­jin, Gi­bea a Tim­na – celkem deset měst s osa­da­mi. 58 Dále: Chal­chul, Bet-cur, Gedor, 59 Maa­rat, Bet-anot a El­te­kon – celkem šest měst s osa­da­mi. 60 Dále: Ki­ri­at-baal (což je Ki­ri­at-jea­rim) a Raba – dvě měs­ta s osa­da­mi. 61 Na pouš­ti: Bet-arava, Mi­din, Se­ka­ka, 62 Ni­bšan, Ir-me­lach a En-gedi – celkem šest měst s osa­da­mi. 63 Synové Ju­dovi ale ne­dokáza­li vy­hnat Je­bu­sej­ce byd­lící v Je­ruzalémě. Pro­to Je­bu­sej­ci zůsta­li v Je­ruzalémě s Ju­dový­mi syny až dodnes.

Bible21Jozue15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček