Bible21Jozue18

Jozue

Jak dlouho budete otálet1 Ce­lá iz­rael­ská obec se shro­máž­di­la v Šílu, kde po­stavi­li Stan setkávání. Země už byla pod­maně­na, 2 ale zbývalo ještě sedm iz­rael­ských kmenů, které se ne­ujaly svého dě­dictví. 3 Jo­zue pro­to synům Iz­rae­le ře­kl: „Jak dlouho ještě bu­dete otálet, než ob­sadí­te zem, kte­rou vám dal Hos­po­din, Bůh vašich ot­ců? 4 Z každého kmene si určete tři muže. Ty vy­šlu, aby pro­š­li tu zem a po­psa­li ji pod­le svých dě­dictví. Až se po­tom ke mně vrátí, 5 roz­dělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve svých hranicích na jihu a dům Josefův zůstane ve svých hranicích na se­ve­ru. 6 Až těch sedm podílů země po­píšete, při­ne­sete po­pis sem ke mně a já tu budu za vás losovat před Hos­po­di­nem, naším Bo­hem. 7 Levi­té to­tiž mezi vá­mi ne­mají podíl, ne­boť je­jich dě­dictvím je Hos­po­di­novo kněžství. A Gád, Ru­ben a po­lovi­na kmene Mana­se­sova už při­ja­li dě­dictví na východě v Za­jordání, kde jim je při­dě­lil Hos­po­dinův služebník Mojžíš.“ 8 Muži se tedy vy­pravi­li na ces­tu, aby po­psa­li tu zem. Jo­zue těm, kdo mě­li jít, přikázal: „Vzhů­ru, pro­jdě­te zem, po­piš­te ji a vrať­te se ke mně. Zde v Šílu pak budu za vás losovat před Hospodinem.“ 9 Muži tedy vy­razi­li, pro­š­li tu zem a za­psa­li na svi­tek, jaká měs­ta připa­dají na sedm podílů. Po­tom se vrá­ti­li k Jo­zuovi do tá­bo­ra v Šílu. 10 Jo­zue pak za ně v Šílu před Hos­po­di­nem losoval a při­dě­lil synům Iz­rae­le území pod­le je­jich podílů. Benjamín11 První los vy­šel na poko­lení Ben­jamín pro je­jich ro­dy. Území, které jim lo­sem připadlo, leží mezi syny Ju­dový­mi a syny Josefový­mi. 12 Na se­verní straně za­číná je­jich hranice u Jordánu, odkud pokračuje přes se­verní svah Je­ri­cha, směřuje na západ do hor a sahá až k bet-aven­ské pouš­ti. 13 Od­tud hranice po­stu­puje k jižní­mu svahu Luzu (což je Bet-el) a pokračuje do­lů k Ata­rot-ada­ru přes vr­chovi­nu jižně od Dolního Bet-cho­ro­nu. 14 Zde na západní straně mění hranice směr, stáčí se na jih od hory ležící jižně od Bet-cho­ro­nu a sahá až ke Ki­ri­at-baalu (což je Ki­ri­at-jea­rim, město synů Ju­dových). To je západní stra­na. 15 Jižní stra­na za­číná na západě okrajem Ki­ri­at-jea­ri­mu, odkud hranice po­stu­puje k vodní­mu pra­meni Nefto­ach. 16 Hranice po­tom klesá k úpatí hory sto­jící před údo­lím Ben-hi­nom, na se­verní straně údo­lí Refaim. Po­tom se­stu­puje údo­lím Hi­nom ke skalní­mu hře­beni Je­bu­sej­ců na jihu a do­lů k En-roge­lu. 17 Stáčí se na se­ver a míří k En-še­meši a dále ke Ge­li­lo­tu na­pro­ti průs­myku Adu­mim. Se­stu­puje ke ka­meni Ru­benova syna Bo­ha­na, 18 vede ke srá­zu se­verně od Bet-aravy, kde klesá do Aravy. 19 Dále pokračuje přes se­verní svah Bet-chogly, než do­sáh­ne k se­verní­mu zá­livu Mrt­vého moře u jižního kon­ce Jordánu. To je jižní hranice. 20 Na východní straně tvoří hranici Jordán. Toto je dě­dictví synů Ben­jamínových, jak je pro je­jich rody vy­me­zeno hranice­mi ko­lem doko­la. 21 Poko­lení Ben­jamín připadla pro je­jich rody tato města: Jericho, Bet-chogla, Emek-ke­cic, 22 Bet-arava, Ce­ma­raim, Bet-el, 23 Avim, Pa­ra, Of­ra, 24 Kfar-amo­na, Ofni a Geba – celkem dvanáct měst s osa­da­mi. 25 Dále Gi­be­on, Rá­ma, Be­e­rot, 26 Micpe, Kefi­ra, Mo­ca, 27 Rekem, Jir-pe­el, Ta­ra­la, 28 Ce­la, Elef, Je­bus (což je Je­ruzalém), Gi­be­at a Ki­ri­at – celkem čtrnáct měst s osadami. To je dě­dictví Ben­jamínových synů pro je­jich ro­dy.

Bible21Jozue18

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček