Bible21Jozue13

Jozue

Ještě zbývá mnoho země1 Jo­zue byl už stařec pokroči­lého věku. Hos­po­din mu ře­kl: „Jsi starý a sešlý věkem, ale ještě je vel­mi mno­ho země, kte­rou zbývá ob­sa­dit. 2 Toto je zbývající zem: Celé území Fi­lištínů a Gešurců 3 od ře­ky Ši­chor před Egyp­tem až k se­verní hranici u Ekro­nu (který se přičítá Kananej­cům) – pě­tice fi­lištín­ských států: Gaza, Ašdod, Aške­lon, Gat a Ekron. Dále území Avij­ců 4 na jihu. Dále ce­lé území Kananej­ců od si­don­ské Ary až po Afek u emo­rej­ské hranice. 5 Dále území Ge­bal­ských a ce­lý Li­banon na východ od Baal-gá­du pod ho­rou Her­mon až k Lebo-chamá­tu. 6 Všech­ny obyva­te­le hor, od Li­bano­nu až k Mi­srefot-ma­jim, všech­ny Si­don­ce já sám před syny Iz­rae­le vy­ženu. Zbývá jen roz­dě­lit tu zem Iz­rae­li lo­sem na dě­dičné podíly, jak jsem ti přikázal. 7 Pro­to teď roz­děl tuto zemi jako dě­dictví deví­ti kmenům a po­lovině kmene Manasesova.“ Území na východě8 Druhá po­lovi­na Mana­se­se a synové Ru­benovi a Gádovi už své dě­dictví do­sta­li, ne­boť jim je dal Mo­jžíš na východní straně Jordánu. Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš jim při­dě­lil toto území: 9 Od Aro­eru na bře­hu po­toka Arnon, včetně měs­ta upro­střed ono­ho údo­lí, ce­lou me­deb­s­kou náhorní rovi­nu až k Di­bo­nu. 10 Dále všech­na měs­ta emo­rej­ského krále Si­cho­na, který vlá­dl v Cheš­bo­nu, až k hranicím Amon­ců. 11 Dále Gi­leád, gešur­ské i maa­chatské po­mezí, ce­lou horu Her­mon a ce­lý Bášan až po Sal­chu, 12 to­tiž ce­lé bášan­ské králov­ství Oga, který patřil k přeživším Refaj­cům a vlá­dl v Ašta­ro­tu a v Ed­rei. Ty všech­ny Mo­jžíš po­razil a vy­hnal. 13 Gešur­ské a Maa­chatské ale synové Iz­rae­le ne­vy­hna­li, a tak Gešur a Maa­chat ži­jí upro­střed Iz­rae­le až dodnes. 14 Kmenu Levi však Mo­jžíš jako je­diné­mu žádné dě­dictví ne­při­dě­lil. Je­jich dě­dictvím jsou oh­nivé obě­ti Hos­po­di­nu, Bohu Iz­rae­le, jak jim po­věděl. Ruben15 Toto dal Mo­jžíš poko­lení Ru­ben pro je­jich ro­dy: 16 Území od Aro­eru na bře­hu po­toka Arnon, včetně měs­ta upro­střed ono­ho údo­lí; dále ce­lá náhorní rovi­na u Me­de­by, 17 Cheš­bon i všech­na měs­ta na náhorní rovině: Di­bon, Ba­mot-baal, Bet-baal­me­on, 18 Jahca, Ke­de­mot, Mefaat, 19 Ki­ri­a­ta­jim, Si­b­ma, Ce­ret-ša­char na kop­ci v údo­lí, 20 Bet-pe­or, ú­bočí Pisgy a Bet-ješi­mot 21 - všech­na měs­ta té náhorní rovi­ny a ce­lé králov­ství emo­rej­ského krále Si­cho­na, který vlá­dl v Cheš­bo­nu. Mo­jžíš ho po­razil stejně jako mi­dián­ské prin­ce, Si­cho­novy vazaly Evi­ho, Reke­ma, Cura, Chura a Re­vu, kteří v té zemi byd­li­li. 22 Kro­mě těch, které po­bi­li v bo­ji, synové Iz­rae­le za­bi­li mečem také věšt­ce Balaá­ma, syna Be­o­rova. 23 Hranici synů Ru­benových tvořil břeh Jordánu. To je dě­dictví Ru­benových synů pro je­jich rody – tato měs­ta a při­lehlé osa­dy. Gád24 Toto dal Mo­jžíš poko­lení Gád, synům Gádovým pro je­jich ro­dy: 25 Území Jae­ze­ru a všech­na gi­leád­ská měs­ta, po­lovi­na země Amon­ců až k Aro­eru na­pro­ti Rabě, 26 dále od Cheš­bo­nu až k Ra­mat-micpe a Beto­nim a od Ma­chana­jim až k po­mezí De­bi­ru; 27 v údo­lí pak Bet-ram, Bet-nim­ra, Su­kot a Cafon se zbytkem králov­ství cheš­bon­ského krále Si­cho­na (východní břeh Jordánu až k okra­ji Ga­li­lej­ského je­ze­ra). 28 To je dě­dictví Gádových synů pro je­jich rody – tato měs­ta a při­lehlé osa­dy. Východní Manases29 Toto dal Mo­jžíš po­lovině Mana­se­sova kmene, to­tiž po­lovině Mana­se­sova poko­lení pro je­jich ro­dy: 30 Území od Ma­chana­jim přes ce­lý Bášan, přes ce­lé králov­ství bášan­ského krále Oga: všech še­desát měs­teček, jež patří k Chavot-jair v Bášanu; 31 dále po­lovi­na Gi­leá­du a také Ašta­rot a Ed­rei, Ogo­va králov­ská měs­ta v Bášanu. To do­sta­li synové Machi­ra, syna Mana­se­sova, pro po­lovi­nu Machi­rových synů pod­le je­jich rodů. 32 Toto jsou dě­dictví, která Mo­jžíš udě­lil na moáb­ských pláních na východní straně Jordánu na­pro­ti Je­ri­chu. 33 Kmenu Levi však Mo­jžíš dě­dictví ne­dal. Je­jich dě­dictvím je Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le, jak jim po­věděl.

Bible21Jozue13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček